מסכת הוריות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ יחיד שעשה בהוראת בית דין נחלקו תנאים בסוגייתנו אם יחיד שעשה בהוראת בית דין חייב חטאת. נדון בקצרה בשתי שאלות יסוד התלויות במחלוקת זו. דף יומיומי הוריות
הרב אביהוד שורץ טעות בדבר שהצדוקים מודים בו בסוגייתנו נאמר שאם טעה בית הדין בדבר שהצדוקים מודים בו, אינו חייב פר העלם דבר של ציבור. נבאר בקצרה הלכה זו. דף יומיומי הוריות
הרב אביהוד שורץ אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא על משמעות חטאו של הנשיא כבעל שררה וכמנהיג האומה ועל משמעות קרבנו הייחודי. דף יומיומי הוריות
הרב אביהוד שורץ הכוהן המשיח ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה - נדון במעמדו הייחודי של הכוהן הגדול לאור הלכה זו. דף יומיומי הוריות
הרב אברהם סתיו שבט אחד שחטא נחלקו תנאים בדין שבט אחד שחטא בהוראת בית הדין הגדול. מה יסוד מחלוקתם? דף יומיומי הוריות
הרב אברהם סתיו כפרה למתים מסוגייתנו עולה שיש כפרה למתים - שלא כמשתמע מכמה סוגיות אחרות בש`ס. כיצד ניתן ליישב את הסוגיות? האם אפשר לחלק בין סוגים שונים של כפרה? דף יומיומי הוריות
הרב אברהם סתיו סימנא מילתא היא הגמרא עוסקת בסימנים שונים לעתידו של אדם. מה תפקידם של הסימנים? האם הם אות משמים, או שמא ביטוי לרצונו של המשתמש בהם? דף יומיומי הוריות
הרב אברהם סתיו חטאת קודמת לעולה תניא: 'והקריב את אשר לחטאת ראשונה'... זה בנה אב שיהו כל חטאות קודמות לעולות הבאים עמהם - מדוע? האם מפני שהחטאת חשובה יותר, או מחמת קשר מוגדר שיש בינה ובין העולה? דף יומיומי הוריות
הרב ברוך וינטרוב פתיחה למסכת הוריות: ביאור המושג הוראה מה גדר ההוראה המחייבת בפר העלם דבר של ציבור? האם יש מקום לחלק בין גדרי הוראה בתחומים שונים? דף יומיומי הוריות
הרב ברוך וינטרוב שהיו מופלין שניהן נבאר את תירוצו של רב פפא, שהכוהן המשיח ובית הדין הגדול `מופלין שניהן`, על פי חילוקו של הנצי`ב בין שתי שיטות של פסיקה. דף יומיומי הוריות
הרב ברוך וינטרוב ייחודה של עברת עבודה זרה מדוע קבעה התורה קרבן מיוחד לעובד עבודה זרה בשגגה? מה היסוד לשיטת רבי שכוהן משיח חייב על עבודה זרה בשגגת מעשה גרידא? דף יומיומי הוריות
הרב ברוך וינטרוב חיוב נשיא בשמיעת קול האם נשיא מביא קרבן שבועת העדות? ואם לא - מדוע? כיצד הדבר קשור למעמד המלך כלפי בית הדין? דף יומיומי הוריות
הרב ברוך וינטרוב סיני עדיף: הדרן למסכת הוריות ולסדר נזיקין האם סיני עדיף על עוקר הרים גם בימינו, או שמא קביעה זו הייתה נכונה רק לזמן התלמוד? דף יומיומי הוריות