מסכת יבמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב והרב נעם מלכי יבמות עט: - על הגאולה ועל התמורה מהי מהותה של מצו?ת הייבום - הדאגה לאלמנה או הצורך לדאוג למת? בשבתך בביתך ברכות
הרב אביהוד שורץ יבמות דף מג - הגדרתה ההלכתית של אבילות החורבן נבקש לעמוד על הגדרותיה הייחודיות של אבילות החורבן, כפי שהן משהרתקפות בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף מד - יסוד דין ממזרות נדון בחקירת יסוד בדין ממזרות.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נ - לשם מה תיקנו חכמים מאמר? נדון בשאלה לשם מה תיקנו חכמים מאמר ביבימתו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נא - חקירת הרמב"ן ביסוד דין יבום האם הייבום מהווה המשך לנישואי האח המת או יוצר אישות חדשה? חקירה קלאסית זו מתעוררת לאור סוגייתינו, ובה נעסוק.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נז - יסוד דין אכילת ארוסה בתרומה, ויישומו בסוגייתינו נדון בחקירת יסוד בדין אכילת ארוסה בתרומה, ולאורה נבאר את שיטת רש"י בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נח - חופה לפסולות נדון בפירוש מחלוקת האמוראים בעניין חופה לפסולות.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף סד - אישה קטלנית נביא בקציר האומר את יסודותיה של סוגיית "קטלנית".
הרב אביהוד שורץ יבמות דף סה - חובת האישה במצות פרו ורבו נדון במחלוקת התנאים בעניין חיוב אישה במצות פרו ורבו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף כט - מאמר [א'] מדין תורה, נדרש אחי הנפטר לייבם את אשתו. חכמים תיקנו, שלפני הייבום יתבצע "מאמר" - הליך דמוי קידושין. סוגייתנו בדף כ"ט היא אחת הסוגיות המרכזיות העוסקות בעניינו של "מאמר" זה, ואת שני העיונים הקרובים נייחד לביאור העניין.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף לז - ספק ויבם נעסוק בקציר האומר בהיבטים הממוניים שבסוגיית ספק ויבם החולקים בנכסים
הרב אביהוד שורץ יבמות דף עא - ערל כטמא נדון בגדר ההלכתי שחידש ר' עקיבא שלפיו ערל כטמא.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף עב - משוך נדון בהלכותיו של המושך בערלתו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף עח - "ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים" - עיקרון מנחה בהלכות יוחסין לאור סוגיית פסילת ייחוס הגבעונים, נדון בעיקרון יסודי בהלכות יוחסין, ונקשור אותו גם לענייני דיומא ולחג החנוכה.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף עט - מעשה הגבעונים נעסוק בפרשייה המקראית של ברית הגבעונים, כפי שהיא מוצגת ומתבארת בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף פה - חיוב מזונות נדון בהבחנה היסודית הנזכרת בסוגייתינו בין חיוב מזונות, ובין חיוב הכתובה.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף פו - מעשר ראשון נדון ביסוד דין מעשר ראשון כפי שהוא משתקף בשתי הלכות בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף צב - תפיסת קידושין ביבמה נדון בשאלת תפיסת קידושין ביבמה
הרב אביהוד שורץ יבמות דף צג - תרומה שלא מן המוקף לצורך עונג שבת נדון בשאלת תרומה שלא מן המוקף לצורך עונג שבת.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קו - הכרזת "חלוץ הנעל" נעסוק במימד הציבורי שבמצות חליצה, לאור חובת הכרזת "חלוץ הנעל".
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קז - יסודות מיאון נדון ביסודות דין מיאון
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קיג - הפרשת קטן מאיסורי תורה ומאיסורי דרבנן נעסוק בהלכות אחדות הנוגעות להפרשת קטן מן האיסור.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קכ - זיהוי הנפטר נדון בקיצור נמרץ בסוגי ה"סימנים" השונים להיתר עגונה.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קכא - מים שאין להם סוף נזכיר יסודות אחדים בסוגיית מים שאין להם סוף.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף צט - כהן הנושא נשים בעבירה נדון ביסוד ההלכה של כהן הנושא נשים בעבירה שאינו חולק בתרומה ואינו עובד במקדש.

עמודים