מתודולוגיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין דרכי מסירת התורה הגמרא קובעת ש`דברים שבכתב - אי אתה רשאי לאומרן בעל פה`. מהו אופיו של איסור זה? מה דינם של ספרים שנכתבו בלשון שאינה לשון הקודש? האם ספרים כאלו הם בכלל קדושים? האם מותר להציל אותם משריפה בשבת? האם צריך לשרטט את הגיליון לפני שכותבים אותם? ומה דינו של ספר המכיל רק חלקים מן התורה? האם דינים אלו נוהגים גם בימינו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תגי האותיות כשכותבים ספר תורה, צריך לעטר חלק מן האותיות בתגים. האם תגים אלו הם תוספת נפרדת, שמטרתה להדר ולפאר את הכתב, או שהם נחשבים לחלק מהכתב? חקירה זו היא בעלת השלכות רבות: האם הוספת תגים נחשבת כתיבה בשבת; האם התגים מעכבים את כשרות הספר; האם צריך להוסיף תגים בגט; צורת התגים ומקומם. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת מצוַת הדלקת נר חנוכה קשורה קשר אמיץ עם מושג ה'בית' - `נר איש וביתו`. אם כן, מדוע מדליקים נרות חנוכה גם בבית הכנסת? האם יש קשר בין נרות חנוכה לבין מנורת המקדש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מצוַת כתיבת ספר תורה מהו אופי המצווה לכתוב ספר תורה? האם די בכך שאדם יהיה בעלים של ספר תורה, או שהוא צריך לכתוב את הספר בעצמו? שאלה זו תלויה, בין השאר, במקור המדויק בתורה של מצווה זו. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור צידה בשבת הגדרת הצֵידה כמלאכה היא בעייתית, שכן בניגוד למלאכות האחרות, הצידה אינה יוצרת שום שינוי בגוף החפץ. מהו אופייה של מלאכה זו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הדלקת נרות חנוכה בשמן הקדוש בקדושת שביעית מתודולוגיה
הרב משה טרגין החנוכייה ומנורת המקדש מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכת `שעשה נסים` מתודולוגיה
הרב משה טרגין תענית אסתר הרב סולובייצ'יק הציע שתענית אסתר איננה כשאר ארבעת הצומות, אלא היא חלק ממערכת השמחה של ימי הפורים. להבנה זו השלכות לעניין הקדמת התענית כשחלה בשבת, צביון התענית וקיומה בימות המשיח. מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריאת מגילה מוקדמת בכפרים (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פרסומי ניסא וברכת `שעשה נסים` (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין פסיק רישיה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין ברכות קריאת שמע שלפניה האם הברכות שלפני קריאת שמע הן ברכות המצווה או ברכות השבח? ההשלכה של שאלה זו, בין השאר, היא האם חייבים לברך אותן בצמוד לקריאת שמע. הרמב`ן והרשב`א נחלקו בחקירה זו, וייתכן לחלק בין שתי הברכות - בין `יוצר אור` לבין `אהבה רבה` (או `אהבת עולם`). מתודולוגיה
הרב משה טרגין האם טימאו היוונים את כלי המקדש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין פרסומי ניסא (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין זמן בדיקת חמץ מדוע נקבעה בדיקת חמץ לליל י`ד בניסן? מן הבבלי ומפרשיו עולה גישה מעשית: זה המועד שבו אור הנר יפה לבדיקה, ומצד שני אין חשש שהבדיקה תישכח במרוצת ההכנות לחג. בירושלמי עולה גישה שונה, ולפיה התאריך הוא מרכיב מהותי של הבדיקה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין בתי תפילין של ראש בניגוד לתפילין של יד, המורכבות מיחידה אחת, התפילין של ראש מורכבות מארבעה בתים. האם ארבעת הבתים הם ארבעה יחידות שונות, או שארבעתם מרכיבים יחידה אחת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הלל מתודולוגיה
הרב משה טרגין הנחת תפילין בלילה התנאים נחלקו האם הלילה הוא זמן הנחת תפילין. לדעת השוללים, ייתכן שקיים איסור להניח תפילין בלילה. ניתן להסביר שקיימים במצוַת תפילין שני דינים שונים, שאחד מהם דורש עלייה למדרגה רוחנית גבוהה, שאיננה אפשרית בלילה (מטעמי נקיות). מהי הגדרת ה`יום` וה`לילה` לעניין זה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קביעת מזוזה בפתח מקום שאינו עשוי לכבוד להלכה, אסור לקבוע מזוזה במקום שיש בו דברים לא-מכובדים. מהו יסוד דין זה: כבודה של המזוזה, או שקביעתה במקום כזה פוגעת בעצם המצווה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין זכור את יום השבת לקדשו מהם הציוויים הכלולים בפסוק `זכור את יום השבת לקדשו`? כידוע, נחלקו הלל ושמאי כיצד יש לקיים מצווה זו. מהו יסוד המחלוקת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין קלוטה כמי שהונחה דמי מתודולוגיה
הרב משה טרגין מלאכת העברה בראשונים יש דעות שונות ביחס למידת ההבדל שבין איסור הוצאה מרשות לרשות לבין איסור העברה ברשות הרבים. בין השאר נידונים הצורך בכוונה לעבור על האיסור, הצורך בעקירה והנחה והיכולת להפעיל את דין `קים ליה בדרבה מיניה`. החילוק העולה הוא בין ההוצאה שעניינה בשינוי מקום החפץ לבין ההעברה שעיקרה הזזת החפץ בלבד, וכעין זה נמצא בחידושי ר' חיים מבריסק. מתודולוגיה

עמודים