עיון שבועות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני הקדמה ומקורות מהי הגדרת האיסור בשבועה על העבר ובשבועה על העתיד ומה היחס ביניהן? במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 1: שבועה שאכלתי ושלא אכלתי, שאוכל ושלא אוכל מהי הגדרת האיסור בשבועה על העבר ובשבועה על העתיד ומה היחס ביניהן? במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 3: לאוין בשבועה (ב) מתי מוגדרת שבועת שקר כלאו שאין בו מעשה שאין לוקים עליו ומתי לא? מהי פסיקת הרמב"ם במחלוקת רב דימי ורבין? האם ישנה גישה שרואה את איסור "לא יחל" כאיסור שקר? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 4: אכילת כזית ופחות מכזית - מבוא האם כזית הוא שיעור כמותי או שיעור שמהווה תנאי לעצם הגדרת הפעולה כאכילה? נעיין בשיטות רבי שמעון, רבי יוחנן וריש לקיש. כל זה כמבוא לדיון במחלוקת רבי עקיבא וחכמים על שיעור החיוב באדם שנשבע שלא יאכל. גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 5: מחלוקת רבי עקיבא וחכמים הנשבע שלא יאכל ואכל פחות מכזית (א) נחלקו התנאים בשיעור החיוב באכילה של מי שנשבע: "לא אוכל". ננבה להסביר כל שיטה, במה נחלקו ומה פשר הטיעון שמגייס כל תנא לשיטתו. גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 6: המשך מחלוקת רבי עקיבא וחכמים – חצי שיעור בשבועה הנשבע שלא יאכל ואכל פחות מכזית (ב) מה משמעות ההצעה לקשר בין שיטות רבי עקיבא ורבי שמעון בפחות מכזית? מה פסיקת הרמב"ם בנושא? האם יש איסור חצי שיעור בשבועה? גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 7: הנשבע שלא יאכל ואכל פחות מכזית (ג) – דין מפרש ובריה בשיעור זה נמשיך בביאור שיטות הראשונים בגדר הצורך בכזית לחיוב לפי חכמים, ונתמודד עם דיון הסוגייה בעניין מפרש והשוואתו לבריה. גמרא שבועות
הרב שמואל שמעוני שיעור 2: לאוין בשבועה (א) על איזה לאו עוברים בשבועת שקר על העבר ועל העתיד? מה היחס בין הקרבן ומחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל לבין המלקות ומחלוקת רב דימי ורבין?