פרשת אמור
מרצה כותרת תקציר סידרה
פרופ' יונתן גרוסמן פרשת אמור 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת אמור - בכל מושבותיכם מהי מטרת פרשיית המועדות המופיעה בפרשת אמור? למה יש מצוות שנזכרו כבר ומופיעות כאן שוב, ולעומת זאת יש מצוות שלא מצאו את מקומן במקום אחר אלא כאן? הביטוי `בכל מושבותיכם` מופיע פעמים רבות בפרשה זואך לא הרבה בשאר התורה. למה לא נזכר הביטוי `בכל מושבותיכם` ברוב מצוות התורה? ואם מיותר לומר שכל חוק ומצווה תקפים בכל מקום, למה יש צורך לומר `בכל מושבותיכם` במקומות ספורים דווקא, מה שיכול ללמד בטעות שבשאר המקומות אין דין כזה? ואם אכן יש כאן ביטוי שיש לו קשר מיוחד למועדות, למה הוא לא מופיע ביום הזכרון ובחג הסוכות? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא" – האיסור וטעמו, כחלק מן הציוויים על הכהנים בפרשתנו (פרקים כ"א-כ"ב) 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת אמור - פרשת המועדות בשיעור זה ננתח את פרק כ`ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת אמור - פרשת המקלל פרשת המקלל מעלה מספר תמיהות: מדוע התורה קוטעת רצף של מצוות ודינים על ידי פרשייה זו, וממשיכה לאחר מכן שוב פעם ברצף של מצוות ודינים? מדוע נכללים בפרשה זו, בלי שום קשר לכאורה, דיני נזקים וחבלות? התשובה לבעיות אלו נעוצה בהדגשה של התורה כי המקלל היה 'בן איש מצרי', ובקדושתם המיוחדת של ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין פרשת אמור: מועדים ותהליכים עיון זה יתמקד בשני חגים - חג המצות וחג הסוכות. נבחין בשלד המשותף לשניהם, נבחין גם בפערים. הדומה והשונה ישמשו כחלון הצצה אל עבר המהות - אל התהליך העובר על אדם מישראל במהלך השנה, מן החודש הראשון ועד החדש השביעי, ואל התהליך העובר עליו במהלך ימי החג. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת המועדות (פרק כ"ג) - מבנה הפרשה ומשמעותו פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת אמור – כפל המשמעות של הרגלים בפרשת המועדות ניתן לזהות שני רבדים בכל חג: רובד טבעי-חקלאי ורובד לאומי-היסטורי. במהלך השיעור נבחין שלכל חג יש את כל אחד מהרובדים, וממילא מצוות המתאימות לכל רובד, וכן את ההשלכות שיש לכפל הפנים הזה של החגים על קיומם במהלך גלות עם ישראל מארצו, ובחזרתם. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת המקלל בפרשתנו, מופיעה פרשת המועדים העוסקת בקדושת הזמן (עיין בשיעור על פרשת ויקרא). התורה מציינת כיצד קדושה זו באה לידי ביטוי במסגרת העבודה במקדש, על ידי קרבנות מיוחדים שהקריבו במועדים אלו. מיד לאחר מכן, ישנן שתי פרשיות המאזנות את התמונה בכך שהן מדגישות את העבודה השגרתית במקדש. הדגשה זו באה לידי ביטוי בכך שהמילה "תמיד" היא מילה מנחה בקטע. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת אמור - `ממחרת השבת` (כ`ג, ט-כב) עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בפירוש הפסוק "ממחרת השבת", שיוחס ע"י חז"ל, כידוע, למחרת יו"ט הראשון של פסח. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת בהר - `וספר...`; `וספרה...`; `וספרתם...`; `וספרת...` האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת אמור - יחס התורה לשחיטת בעלי חיים פרשת אמור פותחת בנושא שמירת הקדושה והקודשים: פרק כ"א עוסק בדיני קדושת הכהנים (איסור טומאה למת, איסורי חיתון ואיסור הקרבה לכהן בעל מום); פרק כ"ב עובר לדיני קדושת הקודשים ואכילתם על ידי י כהן טהור, ומפסוק י"ז ואילך עוסק הפרק בקדושת הקרבנות. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת אמור - ממחרת השבת מדוע מפרשת ההלכה את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס ליו"ט הראשון של פסח, ולא לשבת בראשית? כיצד מתקשר ביטוי זה עם כפילות הלוח העברי? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן ספירת העומר בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי חול המועד המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן איסור טומאת מת לכהנים חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת אמור - התחדשות היחסים ההפטרה ביחזקאל עוסקת בפרטים ההלכתיים של עבודת הכהנים במקדש. בנבואתו חלק מההלכות של כהן גדול מתוארות כהלכות לכל הכהנים. ניתן להסביר זאת כנחמה לעם שחושש שיחסיו עם הקב`ה לא ישובו לקדמותם, שבמקדש שבגאולה תהיה תוספת קדושה, עד שהכהנים נוהגים ככהן גדול. עיון בהפטרות
הרב אהרן ליכטנשטיין תמיד בכהונתו מדוע נכתבו דיני טומאת הכוהנים בפרשתינו, ולא ביחס עם שאר דיני הכוהנים? מסתבר, שהתורה רצתה לקשור את מעמד הכוהנים לבני ישראל, ובמקביל - גם לדורות, בני התורה צריכים להתקשר לכל עם ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת אמור: משפחה – לשבור את הקרח שבירת קרח זו חשובה הן במישור הישיבתי, והן במישור הכללי יותר – כל אחד במשפחתו שלו, בקהילה שלו, בשכונה שלו, עם החברים שלו ועם מכרים חדשים. למנוע מאדם להידחק לשולי החברה ולהפוך ל"ויצא בן אישה ישראלית". ליצור עמו קשר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין ספירת העומר - הכנה והתעלות אנו נמצאים כרגע באמצע ספירת העומר. בימים אלו מצוייה באסוציאציה ראשונה תודעה כללית של אבילות, אבל זהו היבט שולי של התפתחות היסטורית, ימים אלו מעיקרם ועודם ימים בעל אופי חיובי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין הכהונה הכפולה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יעקב מדן שיחה לפרשת אמור - הכהונה והאחריות הלאומית הרב יעקב מדן מנגיד בין השאילה באורים ותומים לבין פנייה לגורמים אחרים המגלים את העתיד. הרב טוען שהיחס ביניהם, בין נבואה לשאילה באוב, הוא היחס בין לקיחת אחריות לבין תפיסה הרואה את הגורל כדבר קבוע אשר אינו ניתן לשינוי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל אמור ואמרת קודם שהאדם מוכן לשמוע, עליו לפתוח את לבו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין ובקצרכם את קציר ארצכם החזרה על מצוות לקט, שכחה ופאה מלמדת אותנו לקבוע את סדרי העדיפויות רק על פי ההלכה, כדי שלא להגיע לכל מיני קלקולים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין התורה כמכלול שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים