Parashat Ki Tisa - The Battle of Each Generation with Idolatry (Melakhim I 18:1-39)

  • Rav Yehuda Shaviv