Parshat Lekh Lekha - "Those Who Wait Upon God Shall Renew Their Strength (Yishayahu 40:27-41-41:16)

  • Rav Yehuda Shaviv