Shiur #05: Sources for “Reading Midrash Aggada,” Lectures 5 & 6

  • Dr. Moshe Simon-Shoshan

 

ויקרא רבה א:ג

 

I General Statement of Method

 

ר' סימון, בשם ר' יהושע בן לוי ור' חמא אבוה דר' הושעיה בשם רב אמרי:

 לא ניתן דברי הימים אלא לידרש.

 

II Interpretation of I Chronicles 4:18

 

וְאִשְׁתּוֹ הַיְהֻדִיָּה, יָלְדָה אֶת-יֶרֶד אֲבִי גְדוֹר וְאֶת-חֶבֶר אֲבִי שׂוֹכוֹ, וְאֶת-יְקוּתִיאֵל, אֲבִי זָנוֹחַ; וְאֵלֶּה, בְּנֵי בִּתְיָה בַת-פַּרְעֹה, אֲשֶׁר לָקַח, מָרֶד (דה"א ד:יח).
 

1) The Jewess

ואשתו היהודיה, זו יוכבד.

וכי משבטו של יהודה היתה, והלא משבטו של לוי היתה, ולמה נקרא שמה יהודיה? על שם שהעמידה יהודים בעולם.
 

2) Yered

ילדה את ירד, זה משה.
ר' חנינא בר פפא ור' סימון

a) ר"ח בר פפא אמר: ירד, שהוריד את התורה מלמעלה למטה.

b) דבר אחר: ירד, שהוריד את השכינה מלמעלה למטה.
c) אמר רבי סימון: אין לשון ירד אלא לשון מלוכה, כמה דתימר:וירד מים עד ים (תהלים עב).

וכתיב כי הוא רודה בכל עבר הנהר (מ"א ד).

3)Avigdor

אבי גדור

ר' הונא בר אחא אמר: הרבה גודרין עמדו לישראל וזה היה אביהן של כולן.
 

4) Chever

 (aחבר,

שחיבר את הבנים לאביהן שבשמים.
b) דבר אחר: חבר, שהעביר הפורעניות מלבא בעולם.
 

5) Avi Sokho

a) אבי סוכו,

שהיה אביהן של נביאים, שסוכים ברוח הקודש.
b) רבי לוי אמר:

לשון ערבי הוא

בערבי קורין לנביא, סכיא.

6) Yekutiel

יקותיאל
רבי לוי ורבי סימא אמר: שעשה את הבנים מקוין לאביהם שבשמים.

 

7) Avi Zanoach
אבי זנוח, זה משה,

שהיה אב למזניחים שהזניחום מע"ז, הה"ד ויזר על פני המים וגו' ( שמות לב:כ).
 

8) Bitya
ואלה בני בתיה בת פרעה (ד"ה שם).
ר' יהושע דסכנין, בשם רבי לוי: אמר לה הקדוש ברוך הוא לבתיה בת פרעה: משה לא היה בנך

וקראתו בנך אף את, לא את בתי ואני קורא אותך בתי, שנאמר: אלה בני בתיה- בת י-ה

 

9) Mered

אשר לקח לו מרד, זה כלב.
ר' אבא בר כהנא ור' יהודה בר סימון:
a) חד אמר: זה מרד בעצת מרגלים, וזו מרדה בעצת אביה. יבא מורד ויקח את המורדת.
b) וחד אמר: זה הציל את הצאן וזו הצילה את הרועה.
 

III The Ten Names of Moshe
 

י' שמות נקראו לו למשה:
1) ירד,
2) חבר,
3) יקותיאל,
4) אביגדור,
5) אבי סוכו,
6) אבי זנוח.

 
7) רבי יהודה ברבי אלעאי אמר:

אף טוביה שמו, הה"ד: ותרא אותו כי טוב הוא (שמות ב:ב) כי טוביה הוא.

8) רבי ישמעאל בר אמי אמר:

אף שמעיה שמו. אתא ר' יהושע בר נחמיה ופירש הדין קריא: ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר וגו' (דה"א כד:ו).
שמעיה, ששמע י-ה תפלתו.
בן נתנאל וגו', בן שנתנה לו תורה מיד ליד.
הסופר, שהיה סופרן של ישראל.
הלוי, שהיה משבטו של לוי.
לפני המלך והשרים, לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה ובית דינו.
וצדוק, זה אהרן הכהן.
ואחימלך, שהיה אחיו של מלך.
בן אביתר, שויתר הקדוש ברוך הוא על ידיו מעשה העגל.

9) רבי תנחומא בשם ר"י בן קרחה אמר: אף לוי היה שמו, על עיקר משפחתו: הלא אהרן אחיך הלוי (שמות ד:יד).
 

10) ומשה, הרי עשרה.
אמר לו הקב"ה למשה: חייך! מכל שמות שנקרא לך,

איני קורא אותך אלא בשם שקראתך בתיה בת פרעה, ותקרא שמו משה (שמות ב:י) ויקרא אל משה:

 

I General Statement of Method

 

R. Simon in the name of R. Joshua b. Levi, and R. Chama the father of R. Hoshaya in the name of Rav, said: The Book of Chronicles was given only to be expounded midrashically.

 

II Interpretation of I Chronicles 4:18

 

And his wife Ha-yehudiya bore Yered the father of Gedor (Avi Gedor),

 and Chever the father of Socho, and Yekutiel the father of Zanoach –

and these are the sons of Bitya the daughter of Pharaoh, whom Mered took (I Chronicles 4:18).

 

1) The Jewess

'And his wife Ha-yehudiya'; that is Yocheved. 

Was she then of the tribe of Judah – was she not of the tribe of Levi?  Why then was her name called 'yehudiya'? Because she brought Jews (Yehudim) into the world. 

 

2) Yered

[She] 'bore Yered'; that is Moses. 

R. Hanina b. Papa and R. Simon [differed on this].

a) R. Hanina b. Papa said:  Moses is called Yered, because he brought down (horid) the Torah from [heaven] above to [earth] beneath. 

b) Another interpretation:  He is called Yered because he brought down the Shekhina from [heaven] above to [earth] beneath. 

c) R. Simon said: The word 'Yered' surely has the connotation of dominion, even as you say,

May he have dominion (ve-yerd) from sea to sea (Ps. 82:8), and it is also written,

For he had dominion (rodeh) over all the region on this side the River (I Kings 5:4). 

 

3) Father of Gedor,

R. Huna b. Acha said: Many makers of fences (goderin) arose in Israel and this one [Moses] was the father of them all. 

 

4) Chever

a) [Moses was so called] because he joined together (chibber) the children to their Father who is in Heaven.

b) Another interpretation:  He was called Chever because he averted (he'evir) the visitation of punishment upon the world. 

 

5) Father of Sokho

a) Because he was father of the prophets who see (sokhim) by means of the Holy Spirit. 

b) R. Levi said: It is an Arabic word; in the Arabic tongue they call a prophet sakhya.

 

6) Yekutiel

R. Levi and R. Sima said: Because he made the children hope (mekavin) in their Father who is in Heaven.

 

7) Father of Zanoach

This is Moses, because he was the father of those who caused [Israel] to relinquish (zanach) idolatry.  This is indicated by what is written, And he took the calf which they had made, and burnt it with fire, and ground it to powder, and strewed it upon the water, etc. (Exod. 32:20).

 

8) Bitya

'And these are the sons of Bitya, that daughter of Pharaoh, whom Mered took'

R. Joshua of Sikhnin said in the name of R. Levi: The Holy One, blessed be He, said to Bitya the daughter of Pharoah: 'Moses was not your son, yet you called him your son; you, too, though you are not My daughter, yet I will call My daughter,' even as it is said, ‘These are the sons of Bitya,' i.e. Bat Y-a (the daughter of God). 

 

9) Mered

'Whom Mered took,'  'Mered,' that is Kalev.

R. Abba b. Kahana and R. Judah b. Simon [differed].

a) One of them said: Because he rebelled (marad) against the counsel of the spies,

and she [i.e. Pharaoh's daughter], too, rebelled against the counsel of her father. 

Let, therefore, him who rebelled come and take in marriage her who rebelled. 

b) The other said: Because he [Kalev] delivered the sheep and she [viz. the daughter of Pharaoh] delivered the shepherd.

           

III The Ten Names of Moshe

 

Ten names were applied to Moses:

1) Yered,

2) Cheber,

3) Yekutiel,

4) Father of Gedor,

5) Father of Sokho,

6) Father of Zanoach

 

7) R. Judah b. Ila'i said: Also Tobiah was his name.  This is indicated by what is written,

And when she saw him, that he was a goodly (tov) child (Exod. 2:2), [as if it said], 'That he was Tobiah.'

 

8) R. Yishmael b. Ammi said: Also Shemaya was his name. 

R. Joshua b. Nechemya came and explained  the following verse,

And Shemaya the son of Netanel the scribe, of the Levites, wrote them in the presence of the king, and the princes, and Tzadok the priest, and Achimelech the son of Evyatar etc. (I Chronicles 24:6). 

'Shemaya':  Because God heard (shama Y-a) his (Moshe's) prayer;

 'The son of Netanel': Because he was a son unto whom the Torah was given from Hand to hand;

'the scribe': Because he was the scribe of Israel;

'of the Levites': Because he was of the tribe of Levi;

In the presence of the king and the princes':  Before the supreme King of kings, the Holy One, blessed be He, and His court.

'And Tzadok': That is Aharon the priest;

'and Achimelekh,': Because he [viz. Aharon] was the brother of (achi) the kin (melekh). 

'The son of Evyatar’: Because through him the Holy One, blessed be He, showed forbearance (vitter) over the episode of the Golden Calf.

           

9) R. Tanchuma said in the name of R. Joshua b. Korcha:

Also 'Levi' was his [viz. Moses'] name, after the progenitor of his family, as it is said, Is not Aharon your brother, the Levi? (Ex. 4:14). 

 

10) Together with Moshe these make ten names. 

Said the Holy One, blessed be He, to Moses: 'As you live, out of all the names applied to you,

I shall call you by just that name which Bitya, the daughter of Pharaoh, has called you':

She called his name Moses (Ex. 2:10), [so too,] The Lord Called unto Moshe.