Shiur #28: Sources for “Reading Midrash Aggada,” Lectures 28-30

  • Dr. Moshe Simon-Shoshan

ויקרא רבה יט:ו

 

דבר אחר:
ואשה כי יזוב זוב דמה
מי קיים מצות זיבה?
יכניהו בן יהויקים

 

אמרו כיון שעלה נבוכדנצר להחריב את ירושלים, עלה וישב לו בדפנו של אנטוכיא, ירדה סנהדרי גדולה לקראתו.
אמרו לו: הגיע זמנו של בית זה ליחרב!?
אמר להם: לאו, אלא יהויקים מרד בי, תנוהו לי ואלך!
 

באו אצלו ואמרו לו ליהויקים: נבוכדנצר בעי לך!
אמר להן: כך עושין דוחין נפש מפני נפש דוחין נפשי ומקיים נפשיכון!?
כתיב )דברים כג) לא תסגיר עבד אל אדוניו!?
אמרו לו: לא כך עשתה זקנתך לשבע בן בכרי!?
כיון שלא שמע להם עמדו ונטלוהו ושלשלוהו לו.

וכיצד שלשלוהו?
רבי אליעזר ור' שמעון
ר' אליעזר ב"ר נתן אומר: חי שלשלו אותו, כמה דאת אמר: (יחזקאל יט) ויתנהו בסוגר בַּחַחִים, בַּחַיִּים כתיב.
ר' שמעון אומר: מת שלשלו אותו לו, כמה דאת אמר: (שם) למען לא ישמע קולו עוד.
אמר רבי יהושע בן לוי: אני מקיים דברי שניהם.
חי שלשלו אותו, אלא שהיה מפונק ומת בידם.

מה עשה לו נבוכדנצר?
ר' יהודה ור' נחמיה
ר' יהודה אומר: נטלו והחזירוהו בכל ערי יהודה וישב עליו בפרדימוס והרגו, וקרע את החמור והכניסוהו לתוכו, הדא הוא דכתיב (ירמיה כב): קבורת חמור יקבר.
ר' נחמיה אומר: נטלו והחזירו בכל ערי ישראל והרגו והיה מחתך ממנו כזיתים ומשליך לכלבים, הדא הוא דכתיב: קבורת חמור יקברהיכן היא קבורת חמור  ?לא במעי הכלב.

 

הוא שהנביא מקנתר עליו, ואומר (מלכים ב כד  :(ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה.
רבי יוחנן אמר: ג' אמוראין -
חד אמר: שהיה לבוש כלאים.
וחד אמר: שמשך לו ערלה.
וחד אמר: שנמצאת כתובת קעקע חקוקה על בשרו.

ר' יוחנן אמר: על ידי שבא על אמו ועל כלתו ועל אשת אביו.
דאמר רבי יוחנן: כללו של דבר, בפתח שיצא בו נכנס.

ר' יהושע בן לוי אמר: על שהושיב בירניות בירושלים.
מהו בירניות?
ביירן ציירן שהיה הורג את בעליהם ומענה את נשיהם ומכניס ממונם לטמיון, הדא הוא דכתיב (יחזקאל יט): וידע אלמנותיו.

 

כיון שהרגו נבוכדנצר המליך את יכניה בנו תחתיו וירד לו לבבל. יצאו כל בני בבל לקלסו.
אמרו לו: מה עשית?
אמר להם: יהויקים מרד בי והרגתיו והמלכתי יכניה בנו תחתיו.
אמרו לו: מתלא אמר: גור טב מכלב ביש, לא תרבי גור ביש, מכלב ביש עאכ"ו! מיד שמע להם, ועלה וישב בדפנו של אנטוכיא.
ירדו סנהדרי גדולה לקראתו ואמרו לו: הגיע זמנו של בית זה ליחרב?!
אמר להם: לא, אלא אותו שהמלכתי תנוהו לי ואני הולך לי.
אזלין אמרין ליכניה: נבוכדנצר בעי לך!
מה עשה?
עמד וכנס כל מפתחות בית המקדש ועלה לראש הגג ואמר:
רבש"ע! הואיל ולא זכינו להיות גזברין לפניך, עד עכשיו היינו בעלי בתים נאמנים לפניך מכאן ואילך הרי מפתחותיך לפניך!
תרין אמוראין -
חד אמר: כמין יד של אש ירדה ונטלתן ממנו.
וחד אמר: משעה שזרקן עוד לא ירדו.
מה היו בחוריהן של ישראל עושין?
היו עולין לראש גגותיהן ונופלים מתים, הדא הוא דכתיב (ישעיה כב): משא גיא חזיון מה לך איפא כי עלית כלך לגגות.
 

מה עשה נבוכדנצר?
נטלו וחבשו בבית האסורים וכל מי שהיה נחבש בימיו לא היה יוצא משם לעולם.
(שם יד) על שום אסיריו לא פתח ביתה.
 

גלה יהויכין וגלתה סנהדרי גדולה עמו, הדא הוא דכתיב (ירמיה כב): העצב נבזה נפוץ.
ר' אבא בר כהנא אמר: כעצם הזה של מוח שבשעה שאתה מנפצו אינו יפה למאומה כו'.
עד שאלתיאל, שאל הקדוש ברוך הוא לב"ד של מעלה והתירו לו את נדרו.
באותה שעה ישבה סנהדרי גדולה על דעתה ואמרו: בימינו מלכות בית דוד פוסקת אותו, שכתוב בו (תהלים פט): וכסאו כשמש נגדי.
מה נעשה?
נלך ונפייס לגדלת, וגדלת למלכה, ומלכה למלך. הלכו ופייסו לגדלת, וגדלת למלכה, ומלכה למלך.

מה היה שם אשתו של נבוכדנצר?
רב הונא אמר: שמירם שמה.
ר' אבין אמר: שמירמות שמה.
ורבנן אמרין: שמירעם שמה ע"י שנולדה ברעם.
 

כיון שבא נבוכדנצר להזקק לה א"ל: את מלך ויכניה אינו מלך?!
אתה מבקש תפקידך ויכניה אינו מבקש תפקידו?!
מיד גזר ונתנו לו אשתו.

וכיצד שלשלוה לו?
ר' שבתי אמר: דרך קנקלין שלשלוה לו.
ורבנן אמרי: פתחו המעזיבה ושלשלוה לו.
כיון שבא להזקק לה, אמרה: כשושנה אדומה ראיתי פרש ממנה מיד. הלכה וספרה וטהרה וטבלה.
אמר לו הקב"ה: בירושלים לא קיימתם מצות זיבה ועתה אתם מקיימין, שנאמר: (זכריה ט): גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור, נזכרתם אותו הדם שבסיני בשביל כן, שלחתי אסיריך.

אמר רבי שבתי: לא זז משם, עד שמחל לו הקדוש ברוך הוא על כל עונותיו.
על אותה שעה אמר (שיר ד): כלך יפה רעיתי ומום אין בך.
יצתה בת קול ואמרה להם (ירמיה ג): שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם.

 

 

 

Vayikra Rabba 19:6

 

AND IF A WOMAN HAVE AN ISSUE OF HER BLOOD MANY DAYS... ALL THE DAYS OF THE ISSUE OF HER UNCLEANNESS  SHE SHALL BE AS IN THE DAYS OF HER IMPURITY: SHE IS UNCLEAN (Lev. 15:25).

Who observed the precept relating to menstruation?

Yechonya, the son of Yehoyakim.

 

They say that when Nebuchadnezzar went up to destroy Jerusalem,

and came up and took up his abode in Daphne of Antioch,

the Great Sanhedrin went down to meet him, and said to him:

'Has the time come for this House to be destroyed?’

Said he to them:

'No. It is only that Yehoyakim has rebelled against me; deliver him up to me, and I shall go away.’

They approached Yehoyakim, and said to him:

'Nebuchadnezzar demands you.’

Said he: ‘Is this the right thing to do, namely to disregard one human life in favor of another;

to disregard my life so as to preserve your lives?

Why, it is written,

“You shall not deliver a slave unto his master”, etc. (Deut. 23:16). ’

Said they to him:

‘Did not your grandfather do so to Sheva the son of Bichri?’

Seeing that he did not hearken to them, they arose and seized him and bound him.

Now, how did they let him down?

R. Eliezer and R. Shimon differed on the point.

R. Eliezer b. R. Natan said they bound him alive, as it is said,

“And they put him in a cage with hooks (ba-chachim) and brought him to the king of Babylon” (Ezek. 19:9);

 it [viz. the word for ’with hooks] is written ba-hayyim, i.e. ‘alive’.

R. Shimon said:

They bound him dead, as it is said,

“So that his voice should no more be heard” (ib.).

R. Yehoshua b. Levi said:

I confirm the words of both of them: they bound him alive, but being delicate he died under their hands.

What did Nebuchadnezzar do to him?

R. Judah and R. Nechemya differed in their accounts.

R. Judah said:

He took him and carried him round through all the cities of Judah, and sat over him [in judgment] in the public place of trial, and put him to death;

he also tore open an ass and placed him [i.e. Jehoiakim]

within it [i.e. the carcass of the ass],

as it is said,

“He shall be buried the burial of an ass” (Jer. 22:19).

R. Nechemya said:

They took him around all the cities of Israel and put him to death, and cut from him pieces the size of an olive and cast them to the dogs,

which is indicated in what is written,

“He shall be buried the burial of an ass.” (ibid)

Where is the burial of an ass, if not in the belly of a dog?

 

“Now the rest of the acts of Yehoyakim, and his abominations which he did, and that which was found in him, behold they are written in the book of the Kings of Israel and Judah” (II Chron. 36:8).

Three Amoraim [differ as to ‘the abomination which was found on him’].

One said it was that he wore the prohibited mixture of wool and linen;

another said that he had disguised his circumcision;

another said an etched-in inscription was found engraved on his flesh.

R. Yochanan said:

it was that he had had incestuous intercourse with his mother, and with his daughter-in-law, and with his father's wife.

R. Yochanan further said:

In a word, he entered the very ‘gateway’ whence he had come out.

R. Joshua b. Levi said:

[Scripture censured Yehoyakim] because he made baraniyot in Jerusalem.

What is the meaning of baraniyot?

’He rendered women husbandless and violated them,’

for he used to kill their husbands, outrage them, and impound their wealth for his treasury.

This is [indicated in] what is written:

“And he knew their widows” (Ezek. 19:7).

 

When Nebuchadnezzar put him to death, he appointed Yechonya king in his place, and went down to Babylon.

All the Babylonians came out to praise him, and said to him:

‘What have you accomplished?’

Said he to them:

' Yehoyakim rebelled against me and I put him to death, and set up his son Yechonya as king in his place.’

Said they to him:

'A proverb says: Do not rear a gentle cub of a vicious dog, much less a vicious cub of a vicious dog.’

 

He hearkened to them at once and went up to Daphne Antiochena.

The Great Sanhedrin went down to meet him,

and said to him:

‘Has then the time arrived for the House [i.e. Temple] to be destroyed? '

He said to them:

'No, but hand over to me him whom I have set up as king, and I shall depart.’

They went and said to Yechonya:

'Nebuchadnezzar demands you.’

What did he [Yechonya] do?

-He collected all the keys of the Temple and ascended the roof [of the Temple],

and said:

‘Lord of the Universe! Seeing that we have hitherto not proved worthy stewards, faithful custodians for You, from now and henceforth, behold Your keys are Yours.’

Two Amoraim [differ as to what followed].

One said:

A kind of a fiery hand descended and took them from him;

the other said:

As he threw them upward they did not come down any more.

What did the young men of Israel do?

They ascended the house-tops and threw themselves down and were killed.

This is [alluded to in] what is written:

“The burden concerning the Valley of Vision. What ails you now, that arewholly gone up to the house-tops...? (Isa. XXI 1).

What did Nebuchadnezzar do?

He seized him [i.e. Yechonya]

and confined him to prison, and whoever, in his days, was imprisoned, never came out,

in accordance with the text,

“He opened not the house of his prisoners” (ib. 14:17).

Yehoyachin was exiled and the Great Sanhedrin went into exile with him,

as it is written,

“Is this man Conyahu a despised broken image (etzev)?

Is he a vessel wherein is no pleasure?

Wherefore are they cast out, he and his seed, and are cast into the land which they know not....

Thus says the Lord: Write you this man childless” (Jer. 22:28 ff.),

which R. Abba b. Kahana interpreted:

like unto a marrow bone (etzem) which when broken open (and emptied of its marrow) is fit for nothing,

[“Is he a vessel wherein is no pleasure?”

R. Chamma b. R. Channina said,

Like a urine pot.

R. Shmuel b. Nachman said,

Like a bloodletter’s  vessel.

R. Zeira said,

I heard something with regard to this which R. Shemuel b. R. Yitzchak expounded,but I forgot what it was.

R. Acha Aricha said to him,

Perhaps this is (the verse he expounded)

“Thus saith the Lord: Write you this man childless,

A man who shall not succeed in his days.”

(R. Zeira) said, yes (that is the verse he said) “in his days” he shall not succeed,

in the days of his son he shall succeed.

R. Acha and R. Avin b. Binyamin in the name of R. Abba:

Great is the power of repentance, for it cancels out both the (evil) decree and the oath.

The oath, as it says,

“As I live- declares the Lord - if you O Conyahu, son of Yehoyakim of Judah were a signet ring on my right hand, I would tear you off even there. (Jer 22:24)

And cancels the decree:

“Thus says the Lord: Write you this man childless.

Yet latter it is written:And the sons of Yechonya, Asir his son, She’altiel his son (I Chron 3:17)

‘Asir his son’

because he was in prison (beit ha-asurim)

‘She’altiel his son’

Because from him the Davidic line was replanted.

R. Tanchum b. R. Yirmiyah said,

‘Asir’ –

This is the Holy One Blessed Be He,

Who bound (asar) himself with an oath.]

‘She’altiel’-

That He asked (sh’aal) the court in Heaven

(to release Him of) His oath. 

 

At that very hour the Great Sanhedrin sat and said:

‘Shall, in our days, the royal house of David cease, of whom it is written,

His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before Me (Ps. 89, 37)? What shall we do?

Let us win the favor of the [queen's] governess,

so that the governess will persuade the queen,

and the queen the king.’

They went and obtained the goodwill of the [queen's] governess,

who sought the favor of the queen,

and the queen that of the king.

What was the name of the wife of Nebuchadnezzar?

R. Huna said her name was Shemirah;

R. Abin said Shemiramot was her name;

the Rabbis said her name was Shemira'am,

because she was born during thunder (ra'am).

When Nebuchadnezzar came to have marital intercourse with her,

she said to him:

‘You are king. Is not Yechonya, too, a king?

You desire your sexual satisfaction.

Does not Yechonya, too, desire his sexual satisfaction?’

Nebuchadnezzar thereupon ordered that Yechonya be given his wife.

And how did they lower her [into the dungeon] to him?

R. Shabbetai said:

They lowered her down to him over the bars,

while the Rabbis said:

They opened the ceiling and let her down to him.

When he was about to have marital intercourse with her,

she said to him:

‘I have seen a discharge the color of a red lily,’

and he then separated from her,

and she went away and counted [the seven days of separation]

and observed the ritual of purification and of immersion.

The Holy One, blessed be He, then said:

'In Jerusalem you did not observe the precept relating to issues, but now you are fulfilling it,’

as it is said,

“As for thee also, because of the blood of thy covenant

I send forth thy prisoners out of the pit” (Zech. 9:11)

[which means], You have remembered the blood at Sinai,

and for this do ’I send forth thy prisoners‘.

R. Shabbetai said:

He [Yechonya] did not move thence before the Holy One, blessed be He,

pardoned him all his sins.

Referring to this occasion Scripture has said:

“You are all fair, my love, and there is no blemish in thee“ (S.S. 4:7).

A Heavenly Voice went forth and said to them:

“Return, you backsliding children, I will heal your backslidings” (Jer. 3:22).