Nitzavim-Vayelekh
מרצה Title תקציר סידרה
Rav David Silverberg SALT - Motzaei Shabbat, September 24, 2016 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Sunday, 22 Elul 5776 - September 25, 2016 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Monday, 23 Elul 5776 - September 26, 2016 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Tuesday, 24 Elul 5776 - September 27, 2016 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Wednesday, 25 Elul 5776 - September 28, 2016 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Thursday, 26 Elul 5776 - September 29, 2016 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Friday, 27 Elul 5776 - September 30, 2016 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Motzaei Shabbat, October 1, 2016 Erev Rosh Hashana 5777 - Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Sunday, Erev Rosh Hashana - 29 Elul 5776 - October 2, 2016 Rosh Hashana 5777 - Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Tuesday, Rosh Hashana 5777 Rosh Hashana 5777 - Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Monday, Rosh Hashna 5777 Rosh Hashana 5777 - Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Tzom Gedalya - Wednesday - 3 Tishrei 5777 - October 5, 2016 Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Thursday 4 Tishrei 5777 - October 6, 2016 Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Friday, 5 Tishrei 5777 - October 7, 2016 Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Motzaei Shabbat, September 9, 2017 Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Sunday, 19 Elul 5777 - September 10, 2017 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Monday, 20 Elul 5777 - September 11, 2017 Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Tuesday, 21 Elul 5777 - September 12, 2017 Parashat Vayelekh
Rav David Silverberg SALT - Wednesday, 22 Elul 5777 - September 13, 2017 Parashat Nitzavim
Rav David Silverberg SALT - Thursday, 23 Elul 5777 - September 14, 2017 Nitzavim - Vayelekh; Sha’ar Ha-teshuva
Rav David Silverberg SALT - Friday, 24 Elul 5777 - September 15, 2017 Nitzavim-Vayklekh; Sha’ar Ha-teshuva
Rav David Silverberg SALT - Friday, 24 Elul 5777 - September 15, 2017 Nitzavim-Vayelekh; Sha’ar Ha-teshuva
Rav David Silverberg SALT - Motzaei Shabbat, September 1, 2018 Parashat Nitavaim
Rav David Silverberg SALT - Sunday, 22 Elul 5778 - September 2, 2018 Parashat Ki Tavo
Rav David Silverberg SALT - Monday, 23 Elul 5778 - September 3, 2018 Parashat Nitzavim

Pages