איסורי אכילה שלא כדרכה

  • הרב אביהוד שורץ
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

פסחים דף כ"ד, איסורי אכילה שלא כדרכה

בדף כ"ד עמוד ב' מתחדשת הלכה עקרונית וכללית:

"אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך הנאתן".

אדם האוכל או נהנה מאחד מאיסורי תורה באופן משונה, שאיננו "כדרכו", אינו לוקה על כך. בביאור הלכה זו ישנן שתי הבנות מרכזיות:

א. הדין הנו בגברא. דין זה קובע שאם האכילה מתבצעת באופן שאיננו מקובל בין בני אדם אין חייבים עליה. כך, למשל, מי שיבלע את האוכל במהירות, או שיאכל "אכילה גסה" - לא ילקה על אכילתו.

ב. הדין הנו בחפצא. הדין מתייחס לטיב המאכל. כך, למשל, מי שיאכל חלב רותח או חלב בלתי מבושל לא ילקה, משום שמצד עצמו האיסור איננו ראוי לאכילה.

בעל "משנה למלך" (על הרמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה ח') העלה את שתי ההבנות:

"נסתפקתי באוכל דבר איסור אכילה גסה כגון שהיה שבע הרבה אם חייב.
ויראה דאינו חייב, דהא קיימא לן דכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא כדרך הנאתן, ופשיטא דאכילה גסה הוי שלא כדרך הנאתן. ומיהו יש לחלק בין היכא שהמאכל מצד עצמו לא הוי כדרך הנאתו וכגון שעירב דבר מר או שאכלו חם עד שנכוה גרונו להיכא שאכלו אכילה גסה, דהמאכל מצד עצמו הוי כדרך הנאתו אלא שהשינוי בא מצד האוכל שהיה קץ במזונו".

אם כן, המשנה למלך סבור שההבנה השנייה היא ההבנה המרכזית - 'אכילה שלא כדרכה' היא אכילה של מאכל בלתי ראוי, אלא שייתכן לפטור אף את מי שאכל אכילה גסה.

בהמשך דבריו, מצטט המשנה למלך מן הגמרא ביומא (דף פ' עמוד ב'), בה נאמר שהאוכל אכילה גסה ביום הכיפורים פטור, שכן לא פגע ב"עינוי" הנדרש ביום זה. המשנה למלך מדייק משם, שבאופן עקרוני אכילת מאכל ראוי בדרך בלתי ראויה אכן מוגדרת אכילה לכל דבר, אלא שהיא אינה מפירה את עינוי יום הכיפורים.

עומדים אנו ערב תשעה באב, ודיוק זה מן הגמרא ביומא רלוונטי הלכה למעשה, בכל הנוגע לנטילת גלולות וכדורים למיניהם בתשעה באב וביום הכיפורים (ראה פרטי הדין בזה בשמירת שבת כהלכתה, פרק ל"ט סעיף ח', ובהערות שם; ויהיו הדברים לעילוי נשמתו של הגרי"י נויבירט זצ"ל). רבים מן הפוסקים קבעו, שהגלולות מצד עצמן אינן ראויות לאכילה.

עם זאת, יש גלולות וכדורים הראויים לאכילה מצד עצמם, אלא שאין אוכלים אותם בדרך רגילה של לעיסה, אלא בבליעה.

מדיוקו של המשנה למלך למדנו, שבכל הנוגע לתשעה באב ויום הכיפורים יש להקל אף בזה.

הרב אביהוד שורץ