אשם תלוי

  • הרב מתן גלידאי

אשם תלוי

אשם תלוי הוא קרבן שחייב להביא מי שעבר בשוגג על ספק חטא, שאילו היה עובר עליו בוודאות היה חייב קרבן חטאת. כך, למשל, מי שאכל ודאי חֵלֶב - חייב חטאת, אולם מי שעמדו לפניו שתי חתיכות, אחת חֵלֶב ואחת שומן, וחשב ששתיהן שומן, ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו - חייב אשם תלוי. אשם זה מכונה כך מפני שהתועלת שהוא מביא לבעליו היא זמנית: ברגע שייוודע לו בוודאות שאכן חטא - יצטרך להביא חטאת. האשם בא רק להגן עליו מן הייסורים עד שיביא חטאת, "שהתורה חסה על גופם של ישראל" (כריתות כה ע"א).

לכאורה, קשה להבין את ההיגיון העומד מאחורי הקרבן: הרי בתור קרבן חטאת ניתן להביא כשבה או שעירה, שמחירן מעה אחת, ואילו לאשם תלוי יש להביא איִל, שמחירו לפחות שני סלעים - ארבעים ושמונה מעות! איך ייתכן שאדם שחטא בוודאות מכפר על חטאו במחיר זול כל כך, ואילו אדם שכלל לא בטוח שחטא - צריך לשלם פי ארבעים ושמונה(!)? ולא זו בלבד, אלא שלאחר שייוודע לאדם שחטא - עליו לשוב ולהביא חטאת, כאילו עדיין לא כיפר על חטאו!

כמה ראשונים הסבירו (רמב"ן על התורה, רבנו יונה בריש ברכות ועוד), שאדם שנודע לו שחטא בוודאות - מצטער ומתחרט על מה שעשה וחוזר בתשובה שלמה, כך שדי בקרבן זול כדי לכפר על חטאו. לעומת זאת, אדם שספק לו אם חטא - אינו מצטער כל כך, אלא משכנע את עצמו שלא חטא, ולכן החמירו עליו להביא קרבן יקר. קרבן זה אינו מכפר על מעשה העבירה עצמו, אלא רק מציל את האדם מן העונש המגיע לו על כך שאולי לא מספיק דאג מן החטא. אם יתברר שאמנם היה מעשה עבירה - צריך האדם להביא חטאת כדי לכפר עליו.

בהמשך לכיוון זה, ניתן להסביר שבעוד קרבן חטאת מתמודד עם החטא עצמו, אשם תלוי מתמודד עם מעמדו הרוחני הלקוי של האדם. בדרך זו ניתן להבין כמה מדיניו של אשם תלוי, שלא מצאנו כמותם בקרבנות אחרים. לגבי חטאת, למשל, ברור שמי שחטא פעמיים נפרדות - מביא שני קרבנות; אך לגבי אשם תלוי, יש הסוברים (בכריתות יח ע"ב), שניתן להביא קרבן אחד על מקרים רבים של ספק חטא. בנוסף, המשנה בכריתות כה ע"א קובעת שיום הכיפורים פוטר חייבי אשם תלוי מלהביא את קרבנם, מה שלא מצאנו באף קרבן אחר. לפי מה שהסברנו לעיל, דינים אלו מובנים: אשם תלוי בא לתקן את מעמדו הרוחני הכללי של האדם, ולכן קרבן אחד עשוי להספיק לאדם שחטא מספר פעמים, ויום הכיפורים יכול לשמש תחליף הולם לקרבן.