בבא קמא דף עה – המודה בקנס פטור – שערי תשובה

  • הרב אביהוד שורץ

סוגייתנו עוסקת בכלל ההלכתי הקובע שהמודה בקנס פטור, שמקורו בכתוב "אשר ירשיעון אלוהים" – פרט למרשיע את עצמו. כאשר אדם מחייב את עצמו בחיוב ממון, הרי שהודאת בעל דין כמאה עדים דמי. ברם, כדי להשית חיוב קנס אין די בבירור העובדות – יש צורך בהענשה ובהחלת חלות הלכתית של "רשעות". בעניין זה אין להודאת בעל דין הסמכות להרשיע ולהעניש, ועל כן המודה בקנס פטור.  

אלא שלאור ההלכה המתחדשת בסוגייתנו בדין מודה בקנס, אפשר שניתן להבין באופן מחודש את הכלל שלפיו המודה בקנס פטור. נבקש להציע שפטורו של המודה אין פירושו העדר יכולת לחייב בקנס על פי הודאה עצמית, אלא עילה עצמאית לפטור מן התשלומים, וכדלהלן.

רב סבור שהמודה בקנס ואחר כך באו עדים – פטור, משום שהחיוב מלכתחילה הושת עליו בלא הקנס כאשר הודה, ועל כן העדים שלאחר מכן אינם מעלים ואינם מורידים. על רקע דבריו של רב מוסיף רב המנונא ומסביר:

"אמר רב המנונא: מסתברא מילתיה דרב באומר גנבתי ובאו עדים שגנב - פטור, שהרי חייב עצמו בקרן, אבל אמר לא גנבתי ובאו עדים שגנב, וחזר ואמר טבחתי ומכרתי ובאו עדים שטבח ומכר - חייב, שהרי פטר עצמו מכלום".

מה פשר נימוק זה שלפיו "פטר עצמו מכלום"? הרי"ד בפסקיו כאן ביקש להגדיר זאת במונחים הלכתיים:

"וכיון שחייב עצמו בקרן בהודאתו הויא הודאה חשובה לפוטרו מן הכפל, ואף על פי שבאו עדים ... הודאה דטביחה ומכירה לא חשיבא הודאה לפוטרו, שזה שהודה יודע היה שלא יפסיד כלום בהודאתו ומפני זה הודה".

הרי"ד מציע תפיסה מחודשת, שלפיה הודאת בקנס לא רק שאינה מחייבת, אלא גם פוטרת מן התשלומים. אלא שכדי לזכות בפטור זה, נדרשת "הודאה חשובה", דהיינו הודאה שכרוך בה גם חיוב ממוני. ההבחנה מצד עצמה מובנת, אך יש לעיין בטעמה ובנימוקה.  

דומני שהרמז לכך מצוי בפירושו של רש"י כאן, שכתב:

"שהרי פטר עצמו מכלום – כלומר אין זה הודאה, שהרי אינו בא להשיב כלום בהודאתו, דיודע הוא דמודה בקנס פטור הלכך לפטור עצמו נתכוין".

יתכן שניתן לומר שהודאת בעל דין פוטרת מן החוב משום שיש בה פתח לשבים בתשובה! להבדיל, רשות המיסים גובה קנסות ממי שאינו משלם כנדרש, אך מפני "תקנת השבים" מאפשרת לעיתים להחזיר את עיקר החוב, וכך להיפטר מן הקנס. על דרך זו, המודה בקנס כדי לשלם לפחות את עיקר חיובו, לא זו בלבד שלא יתחייב בקנס על פי הודאתו, אלא גם יקבל בהמשך פטור מקנסות, וכל זאת כדי לדרבן אותו להעיד.

למדנו איפוא שהתורה פותחת שער לדופקי בתשובה, ומשכנעת אותם לחזור בהם מן החטא וכך להיפטר מן העונש. עם סיומו של צום תשעה באב, נשואות עינינו אל המועד הבא בלוח השנה: חודש אלול הממשמש ובא. עומדים אנו כעת ב"שערי התשובה", ועל כן לא רק בהלכה הלמדנית שבסוגייתנו, אלא בכל תחום מתחומי חיינו עלינו לשמוע את קריאתו של הקדוש ברוך הוא לשוב מן החטא, שכן ריבונו של עולם נותן יד לפושעים וימינו פשוטה לקבל שבים.