ביטול עבודה זרה

  • הרב אברהם סתיו
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יוםיומי

עבודה זרה דף נב – ביטול עבודה זרה

בדף נב מובאים שני הבדלים בין ישראל לנכרי בביטול עבודה זרה. המשנה בעמוד ב קובעת:

"עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חבירו, וישראל אין מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים".

והגמרא בעמוד א מחלקת בעניין זה בין עבודה זרה של נכרי לעבודה זרה של ישראל:

"דתני רב יוסף: מנין לעובד כוכבים שפוסל אלוהו, שנאמר 'פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ' (דברים ז', כה)... דאמר רבי יצחק: מנין לעבודת כוכבים של ישראל שטעונה גניזה, שנאמר 'וְשָׂם בַּסָּתֶר' (שם כ"ז, טו)".

העולה מכלל הדברים, שרק עבודה זרה של נכרי יכולה להיבטל, ורק נכרי יכול לבטלה; עבודה זרה של ישראל, אין לה ביטול כלל; ואין ישראל יכול לבטל אפילו עבודה זרה של נכרי.

בפשטות, לפנינו שני דינים נפרדים: רק נכרי מסוגל לבטל עבודה זרה, כי הפסוק "פסילי אלהיהם" מדבר בנכרים; ועבודה זרה של ישראל אינה בטלה משום שנאמר בה "ושם בסתר".

והנה, בהמשך הסוגיה (נב ע"ב – נג ע"א) נאמר על עבודה זרה שנכרי וישראל שותפים בה:

"ישראל הוא דלא מבטל דנכרי, אבל נכרי דנפשיה מבטל".

מפשט דברי הגמרא נראה שהנכרי יכול לבטל רק את חלקו, כמסתבר מן העקרונות שראינו לעיל. אמנם הראשונים התקשו בדבר: במה יועיל ביטול חלק הנכרי אם לא התבטל חלקו של ישראל? וכתב הרמב"ן (נב ע"ב, ד"ה איכא):

"ויש נוסחאות שכתוב בהן: וקא משמע לן דישראל הוא דלא מבטל של נכרי, אבל נכרי – כיון דמבטיל דנפשיה, מבטל נמי דישראל".

מדברי הרמב"ן עולה שנכרי השותף עם ישראל בעבודה זרה יכול לבטל גם את חלקו של ישראל. וקשה: כיצד יתיישבו דבריו עם דברי הגמרא שעבודה זרה של ישראל אינה ניתנת לביטול?

אפשר שסברת הרמב"ן כדברי האחיעזר (חלק ב סימן ט"ז אות ב) בדעת הרא"ש, שהנכרי אכן מבטל את חלקו בלבד, אך מאחר שעשה כן, בטלה העבודה הזרה כולה, "דאין עבודה זרה לחצאין".

ברם, ייתכן שמדברי הרמב"ן עולה אפשרות חדשה בהבנת הדין שאין עבודה זרה של ישראל בטלה. ראינו לעיל שלפי פשט הגמרא, לדין זה ולדין שאין ישראל מבטל עבודה זרה מקורות שונים. ואולם, דעת בעל ספר יראים (סימן ע') ששני הדינים נלמדים מן הפסוק "פסילי אלהיהם". נראה שלדעתו, אין בעיה עקרונית לבטל עבודה זרה של ישראל, אלא שלמעשה הדבר כמעט שאינו אפשרי: ישראל אינו יכול לבטלה, משום שאין בכוחו לבטל עבודה זרה; וכרגיל אף נכרי אינו יכול לבטלה, שהרי אין הוא עובדהּ. אך במקרה המיוחד הנידון בסוגייתנו, שהנכרי שותף לישראל בעבודה הזרה, יכול הנכרי לבטלה, שהרי גם הוא שייך בה, וכפי שכתב הרמב"ן.

הרב אברהם סתיו