ברכות דף מד – ברכת מעין שלוש

  • יהודה רוזנברג
הגמרא בדף מד ע"א עוסקת בברכת מעין שלוש, ומספרת שרב, כאשר היה מברך ברכת מעין שלוש בראש חודש, היה מזכיר "מקדש ישראל וראשי חדשים". אולם הגר"א (בהגהותיו על אתר) מוחק משפט זה, ולדבריו הגמרא כלל אינה עוסקת בחיוב הזכרת "מעין המאורע" בברכת מעין שלוש.
ואכן, הראשונים נחלקו בשאלה זו. הרמב"ם (ברכות ג, יג) כתב:
"ובשבתות וימים טובים אומר בברכה זו בכללה מעין קדושת היום, כדרך שמזכיר בברכת המזון".
לעומת זאת, התוספות בסוגייתנו (ד"ה על), לאחר שהביאו את דעת הרמב"ם, כתבו:
"ומיהו לא נהגו העולם כן, ויכול להיות מה שמזכירים מעין המאורע היינו דוקא בימיהם, שהיו רגילין לקבוע איין ואמיני פירות, אבל האידנא לא קבעי".
התוספות מבססים את דעתם על ההבנה שחיוב הזכרת מעין המאורע תלוי בקביעות סעודה, ולכן אינו נוהג בסעודות המבוססות על יין או על פירות משבעת המינים.
אולם יתכן שמדברי הרמב"ם, שתלה את חיוב הזכרה מעין המאורע בדמיון לברכת המזון ("כדרך שמזכיר בברכת המזון"), עולה הבנה שונה בנוגע ליסוד החיוב להזכיר מעין המאורע. על פי הבנה זו, חכמים תיקנו להזכיר מעין המאורע בברכת המזון, לא בגלל הקשר שלה לסעודה קבועה, אלא משום שהיא דומה לתפילה, שאינה שלמה ללא התייחסות לאופיו המיוחד של היום – מעין "כל יום ויום תן לו מעין ברכותיו". על פי הבנה זו, שאלת הזכרת מעין המאורע בברכת מעין שלוש עשויה להיות תלויה בשאלה האם ברכת מעין שלוש היא ברכת המזון מקוצרת, או ברכה עצמאית. אם זוהי ברכת המזון מקוצרת – תקנת חכמים חלה גם עליה, אך אם ברכת מעין שלוש היא ברכה עצמאית (על אף הדמיון שלה לברכת המזון מבחינת המבנה והתכנים המוזכרים בה) – יתכן שתקנת חכמים נאמרה רק בנוגע לברכת המזון, ואינה נוגעת לברכת מעין שלוש.
שאלת הקשר בין ברכת מעין שלוש לברכת המזון עשויה לעלות בהקשרים נוספים, ואפשר שיש לחלק בעניין זה בין ברכת מעין שלוש על חמשת מיני דגן לברכה על שבעת המינים – ברכה על חמשת מיני דגן היא ברכת המזון מקוצרת, ואילו ברכה על שבעת המינים היא ברכה עצמאית. דומני שכך שמעתי ממו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל, שתלה זאת בדברי התוספות (פסחים קא ע"ב ד"ה אלא), שהעלו אפשרות להגדיר את חמשת מיני דגן כ"דברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם", בניגוד לפירות האילן משבעת המינים, הנחשבים כדברים שאינם טעונים ברכה במקומם. הרא"ל הסביר שברכת מעין שלוש על חמשת מיני דגן מבוססת על ברכת המזון, ועל כן היא חשובה וטעונה ברכה במקומה, ואילו ברכת מעין שלוש על פירות שבעת המינים היא ברכה עצמאית, הדומה לברכת "בורא נפשות", שאינה טעונה ברכה במקומה.