ברכות קריאת שמע

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

מהר''ל נתיבות עולם

ברכות קריאת שמע

כידוע ישנן שתי ברכות לפני קריאת שמע ואחת לאחריה בבוקר ושתיים לאחריה בערב. סה"כ ישנן שבע ברכות על שם הפסוק: "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך" (תהלים קיט, קסד).

מבאר המהר"ל כי שלוש הברכות הסובבות את קריאת שמע מבטאות שלוש הנהגות של הקב"ה בעולם שעל כולם אנו מודים לה' עליהן ומפארים אותו בהן. כך אנו גם מבטאים את אחדות ה' בצורה המליאה ביותר שבכל הופעותיו אנו משבחים אותו.

הברכה הראשונה, ברכת יוצר המאורות היא כנגד ההנהגה הטבעית. בה מתוארת חוכמתו של הקב"ה בבריאת העולם ובכל משך הנהגתו אותו בכל יום ויום. זו היא ההנהגה הרגילה והפשוטה אך גם היא אינה פועלת מעצמה אלא בכל רגע ורגע נובעת מחוכמתו של ה' ומרצונו להמשיך ולקיים את העולם.

הברכה השניה, ברכת אהבה רבה/ אהבת עולם היא כנגד ההנהגה השכלית אלוקית רוחנית שהיא התורה. נאמר במדרש כי הקב"ה הסתכל בתורה וברא עולם. משמעות הדברים היא כי מעבר למציאות הפיזית שבה אנו מצויים צפונים כוחות רוחניים אינסופיים המתגלמים במעטה החומר שתחת הזמן והמקום. אל לנו לחשוב שאחר שברא ה' את העולם הטבעי אין בו אלא את החומר הגס אלא עלינו לברר ולחשוף את המאמר האלוקי שנמצא בכל יצור גשמי שבעולמנו ולנסות להיפגש איתו באופן שירומם אותנו ואת נשמתנו. זהו שבח עצמאי לחוכמתו של הקב"ה שאיננה באה לידי ביטוי רק בסדר הנהגתו את המציאות הגשמית אלא כל שכן במציאות הרוחנית של משפטי התורה והופעותיה בעולם.

הברכה השלישית, ברכת הגאולה היא כנגד ההנהגה העל טבעית. בה מתוארים הניסים הגלויים שעשה ה' איתנו בהוציאו אותנו ממצרים. אחר התיאור והשבח של חוכמת ה' המתגלה במציאות הטבעית והרוחנית ישנו מקום לאיחוד ההפכים ששבחו של ה' גם ביכולתו להפר את הטבע לפי רצונו ובכך להראות את כוחו וגבורתו כשולט על העולם ואינו כלוא בחוקים שהשתית בו. במקום אחר מתאר המהר"ל כיצד מתגלית חוכמה גם בניסים המשדדים את הטבע כי יש להם סדר בפני עצמו מלבד הסדר הטבעי.

בערב מוסיפים ברכה רביעית, ברכת השכיבנו שהיא אינה מבטאת הנהגה חדשה אלא היא המשך של ברכת הגאולה וכלשון הגמרא: "גאולה אריכתא". משמעותה הוא תוספת שמירה על עם ישראל לאחר שגאלנו מן האויבים המצרים לנו גם סופף אותנו תחת כנפי השכינה ובכך פרס חסותו עלינו כעמו, והוא כמלכנו השומר עלינו.

ר' משה כהן