גיטין דף סז – גל של אגוזים

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו הגמרא מונה את שבחם של חכמים ומייחסת לכל אחד מן החכמים הנזכרים את התכונה הדומיננטית הנוגעת אליו; דבר זה נעשה לעיתים בספרות חז"ל בצורות שונות, נראה שאפשר לראות בדברים הנאמרים בסוגייתנו מעין הסתכלות חיצונית, איפיון של דרך הפסיקה או החשיבה של חכמים אלו:

"דתניא איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים ר"מ חכם וסופר ר' יהודה חכם לכשירצה ר' טרפון גל של אגוזין ר' ישמעאל חנות מיוזנת ר"ע אוצר בלום ר' יוחנן בן נורי קופת הרוכלים רבי אלעזר בן עזריה קופה של בשמים משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ר' יוסי נמוקו עמו רבי שמעון טוחן הרבה ומוציא קימעא. תנא: משכח קימעא, ומה שמוציא אינו מוציא אלא סובין".

דוגמא מעניינת ניתן ללמוד מדברי רש"י (ד"ה גל של אגוזים), אשר כתב על האפיון של רבי טרפון: "מפרש באבות דר' נתן (פ' יח) מה גל של אגוזים אדם נוטל אחת מהן והן נקבצות ונופלות זו על זו כולן, כך ר' טרפון בא תלמיד ושואלו דבר היה מביא לו ראיה מקרא מדרש משנה הלכה ואגדה הכל יחד"

מחד אפשר לראות את האפיון של רבי טרפון בכך שיש לו שיטה אחידה ומסודרת, מאידך אפשר שרק בזכות הכשרון המיוחד של רבי טרפון היה 'שיווי משקל' בשילוב של דבריו אך מדובר באיזון דק כשל גל של אגוזים שכל שינוי או תנודה קלה עשוי לגרום לבניין להתמוטט. מובן שיש שוני בין האפיון המיוחס לרבי טרפון לבין זה המיוחס לרבי עקיבא שהוא 'אוצר בלום' אשר רש"י מפרש שמדובר באוצר בעל מחיצות נפרדות המחזיקות כל חלקי התורה בצורה מסודרת. כלומר, ישנו שוני בין סדר מופתי לבין יצירה עדינה. אמנם יתכן שהדמיון יבוא לידי ביטוי בכך שבשני המקרים נראה את הקשר בין הנאמר אך ההבדל טמון בכך שבשיטה מסודרת ניתן להשמיט דברים ועדיין המבנה עצמו ממשיך להחזיק; כשל קטן לא גורם לאיבוד של כל המבנה. אמנם כשרון זה של רבי טרפון בולט ומיוחד, היכולת להגיע לחידוד מדויק שכזה כך שכל דבר תלוי במה שקדם לו היא עילאית אך בזה באה לידי ביטוי גם החולשה.