האם במעשרות בשלות הפרי קובעת או דרך אכילתו?

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יוםיומי

חולין דף כה – האם במעשרות בשלות הפרי קובעת או דרך אכילתו?

כל הפירות, מהרגע שהם ראויים לאכילה (נחשבים כאוכל), מתחייבים בתרומות ומעשרות. לשיטת רוב הדעות, החיוב מהתורה הוא על חמשת מיני דגן, ענבים וזיתים. וחכמים קבעו שגם שאר הפירות והירקות יהיו חייבים בתרומות ומעשרות.

סוגיתנו עוסקת בשני מינים של שקדים - מין אחד טעמו מר והמין השני טעמו מתוק, הגמרא מבררת מתי שקדים אלו נחשבים כאוכל לעניין תרומות ומעשרות:

"החייב בשקדים המרים פטור במתוקים, החייב במתוקים פטור במרים."

לאחר שמובאת בגמרא דעתו של תנא קמא, מובאת דעתו של רבי ישמעאל ברבי יוסי אשר חולק על תנא קמא:

א. שקדים קטנים תמיד יהיו פטורים ממעשרות, ללא כל קשר להיותם מתוקים או מרים. כלומר, על אף ששקדים המרים נאכלים רק כשהם קטנים, מכל מקום משום שהם לא סיימו את הגדילה אין הם נחשבים לאוכל.

ב. שקדים גדולים תמיד יהיו חייבים במעשרות, ללא כל קשר להיותם מתוקים או מרים, זאת משום שגדילתם הסתיימה.

לפי המאמר הראשון, רבי ישמעאל חולק על תנא קמא, וסובר שהשקדים המרים כשהם קטנים, פטורים ממעשרות. בכוונת דברי רבי ישמעאל 'זה וזה לפטור' יש מחלוקת בין רש"י לבעלי התוספות:

רש"י מפרש שאין הבדל בין שקדים מרים למתוקים ושניהם יהיו פטורים ממעשרות כשהם קטנים, והתוספות מפרשים ששקדים מרים בין גדולים ובין קטנים פטורים מהמעשרות.

אם כן, לפי פירוש התוספות רבי ישמעאל מודה לתנא קמא ששקדים מרים גדולים פטורים ממעשרות, אלא שהוא פוטר גם בקטנים. ולפירוש רש"י אין הדבר ברור משום שרבי ישמעאל לא פירש את הדין בנוגע לשקדים גדולים, ויתכן לומר שרבי ישמעאל חולק על התנא קמא גם בדין הזה, וסובר ששקדים המרים גדולים חייבים במעשרות מכיוון שנגמר גידולם.

לפי המאמר השני, רבי ישמעאל חולק על תנא קמא, וסובר שהשקדים המרים כשהם גדולים חייבים במעשרות. גם כאן אותה המחלוקת בין רש"י לבעלי התוספות בפירוש כוונת דבריו "זה וזה לחיוב":

רש"י מפרש ששקדים הגדולים בין מתוקים ובין מרים חייבים במעשרות, ותוספות מפרשים שהכוונה היא ששקדים מרים בין גדולים ובין קטנים חייבים במעשרות.

אם כן, לפי פירוש התוספות גם לדעה זו מודה רבי ישמעאל לתנא קמא (ששקדים המרים קטנים חייבים במעשרות) אלא שהוא מחייב במעשרות אף את השקדים המרים הגדולים. ולפירוש רש"י, רבי ישמעאל לא פירש את הדין של שקדים קטנים ויתכן שהוא חולק וסובר ששקדים המרים כשהם קטנים פטורים ממעשרות.

מכל מקום, לפי פירוש רש"י, רבי ישמעאל ברבי יוסי חולק על תנא קמא וסובר ששקדים המרים קטנים פטורים מן המעשרות ושקדים גדולים חייבים במעשרות. נראה מכך שלדעתו רק פרי שגדילתו הושלמה מתחייב במעשרות.

הרב ירון בן צבי