התורה כמכלול

  • הרב אהרן ליכטנשטיין
בס"ד, ש"ק פרשת אמור י"ג אייר תשנ"ח
 
 
התורה כמכלול / הרב ליכטנשטיין / סעודה שלישית - תקציר
 
הזכרנו לעיל את דברי רש"י, שהנותן מתנות עניים כאילו בנה את ביהמ"ק והקריב בו קרבנות.  בתו"כ הניסוח פחות חגיגי - הנותן מתנות עניים כאילו ביהמ"ק בנוי בימיו והוא מקריב בו קרבנות, ואילו הנמנע מלתת מתנות עניים כאילו ביהמ"ק בנוי והוא אינו מקריב בו קרבנות. מהתו"כ עולה שגם מי שמקריב קרבנות, אם אינו נותן מתנות עניים כאילו שלא הקריב קרבנות.  מי שיש לו בעיה במצוות שבין אדם לחבירו, גם מצוות שבין אדם למקום יש לו בעיה.  א"א לתפוס זאת כשני תחומים נפרדים אלא כמכלול.  וכמו שבפרשת קדושים משה מקהיל את כל העם ונותן להם תערובת של מצוות בין אדם למקום ושבין אדם לחבירו.  הרחבה בנושא זה בשיחת ע"ש פרשת אחרי מות - קדושים תשנ"ו.