התפשטות הגשמיות

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

עיון ב'נפש החיים'

התפשטות הגשמיות

בעיון הקודם הזכרנו את עצתו הגדולה של נפש החיים כפי שמובאת מהמגיד של הבית יוסף לכוונה בתפילה והיא התרכזות בצורת האותיות. אולם כדי למצות את מירב ההשפעה של ההתבוננות באותיות תוך כדי אמירתן מוסיף ר' חיים את הצורך בהתפשטות הגשמיות בעת העמידה לפני ה' בתפילה. כיצד מגיעים למדרגה זו ומה כוונתו להפשיט גופו מעל נפשו? לשם כך הוא ממליץ להקדיש זמן של עבודה קודם התפילה שבו אדם מסיר מעליו את כל מחשבות עוה"ז ותענוגיו. כאילו אין לו צרכים גשמיים כלל ואינו אלא נפש המדברת עם ה'. על המתפלל להגיע לידי מאיסת הגוף העכור ובחילה בצרכיו וישים כל חפצו רק ברצונו הטהור של ה'. יכוון במחשבתו שכל מילה ומילה שמוציא בפיו ובשפתיו כאילו מוכן למסור נפשו ג"כ להתדבק בשורשה האין סוף האלוקי. העיקר במעשים אלו הוא לעורר את הרצון של האדם להיות שם כביכול בשמים ולא בארץ הגשמית וכפי הרצון כך היא מסירת הנפש. כאשר הרצון הוא אמיתי הרי שעל ידי הזכרת האותיות שהם ביטוי לרצון האלוקי הוא משפיע רוחניות כלפי מטה כדי למשוך את האדם כלפי מעלה. אולם אם הרצון של האדם נותר למטה בגשמיות הרי שאין בכח השפע הרוחני המושפע מלמעלה למשוך את הנפש כלפי מעלה. מדובר במדרגה גבוהה של אהבת ה' בכל נפש וחפץ ללא שימת לב לכל דבר אחר.

אולם, יש מקום למדריגות שונות לכל עת וזמן. הרי לא כל העיתים שוים בטהרת המחשבה אך על כל פנים צריך להשתדל שיצליח מעט לדבק נפשו בתיבות התפילה מכוח אהבתו לה'. כך הוא דורש את המילים 'בכל נפשכם' בשני אופנים: גם דיבוק כל הנפש המעלה הגבוהה ביותר וגם כמה רמות של דיבוק כל אחד לפי כוחו. עיקר העניין הוא שאין שתי תפילות שוות וכוונת הפסוק לומר שתתפלל בכל נפש ונפש שיש לך היום.

תוך כדי דבריו אלו מבליח ר' חיים אמירה עקרונית שמאוד תואמת את תפיסת עולמו:

"ועיקר ההכנה לזה הוא לפי הנהגתו כל היום והלילה בתלמוד תורה ומצוות."

בסופו של דבר, אחרי כל העצות הרוחניות וההתבוננות המחשבתית הנדרשת מהאדם המתפלל כדי להוציא תחת ידו תפילה זכה וטהורה המביאה לדביקות ואהבת ה' אומר ר' חיים שהדרך להגיע לכך תלויה ברמת והיקף לימוד התורה וקיום המצוות שאדם עושה במהלך כל היום והלילה. הדרך לטהרת המחשבה והחיבור לקדושה עובר דרך התורה שהיא רצון ה' הגלוי עלי אדמות דרך קיום המצוות שהוא ישום התורה במציאות. ללא שני אלו לא יועילו כל ההכנות האחרות ובכך הוא כמובן מרמז שלא יועילו הכנות אחרות שהוצעו על ידי החסידות לתפילה אם הם לא מבוססות בעיקר על שני עניינים אלו.

הרב משה כהן