חולין דף צג – טבח שנמצא חלב אחריו

  • הרב אברהם סתיו
דרכו של הטבח השוחט את הבהמה היא לבצע גם את מלאכת ניקור החלב מבשר הבהמה. הגמרא (צג ע"ב) דנה במקרה שבו טבח התרשל במלאכתו, ונמצא חלב על בשר הבהמה לאחר הניקור:
"איתמר, טבח שנמצא חלב אחריו;
רב יהודה אמר: בכשעורה.
רבי יוחנן אמר: בכזית".
במבט ראשון נראה שמדובר במחלוקת אמוראים ביחס לשיעור החלב שנמצא שמגדיר את התנהלותו של הטבח כרשלנית, אך בהמשך הגמרא מבואר שאין זה כך:
"אמר רב פפא: ולא פליגי, כאן – להלקותו, כאן – לעברו.
אמר מר זוטרא: כשעורה – במקום אחד, כזית – אפילו בב' ובג' מקומות.
והלכתא: להלקותו – בכזית, לעברו – בכשעורה".
רב פפא מחלק בין חלב כשעורה, שגורם רק להעברתו של הטבח ממשרתו, ובין חלב כזית, שגורם גם להלקאתו של הטבח. את החילוק בין שני המקרים ניתן להבין בשתי דרכים:
א. חומרת התוצאה. כאשר נותר חלב כזית על גבי הבהמה נוצר מכשול חמור יותר, משום שמדובר בכמות גדולה של איסור אשר יכולה אף להביא לידי חיוב חטאת.
ב. חומרת הרשלנות. טבח שמשאיר חלב כשעורה הינו טבח רשלן שאיננו ראוי לתפקידו, אך טבח שמשאיר כזית חלב הנו ככל הנראה אדם שמזלזל במתכוון באיסור חלב, וממילא יש להלקותו.
ייתכן ששתי האפשרויות הללו באות לידי ביטוי במחלוקת המפרשים לגבי היחס שבין דברי רב פפא ודברי מר זוטרא. מר זוטרא מחלק בין שיעור כשעורה, שבעייתי דווקא במקום אחד, ובין שיעור כזית, שבעייתי גם בשניים ושלושה מקומות. המפרשים נחלקו מהו היחס שבין חילוק זה ובין החילוק הקודם:
א. בפשט הגמרא נראה, וכן כתב החכמת שלמה, שמדובר בשני חילוקים שונים החולקים זה על זה. כלומר – לדעת מר זוטרא אין חילוק בין הפעולה הננקטת כנגד הטבח בכשעורה ובין זו הננקטת נגדו בכזית, והחילוק הוא רק בכך שכשעורה מהווה בעיה רק במקום אחד ואילו כזית מהווה בעיה גם במספר מקומות.
ב. הרמב"ם (הל' מאכלות אסורות ז, כא) ורוב הראשונים כתבו ששני החילוקים קיימים בעת ובעונה אחת. כלומר – חלב כשעורה גורם רק להעברתו של הטבח, ודווקא כשנמצא במקום אחד, ואילו כזית גורם גם למלקות, ואפילו אם נמצא במספר מקומות.
נראה שמחלוקת זו יכולה לנבוע מתוך שתי ההבנות שהוצעו לעיל ביחס לחילוק שבין כשעורה ובין כזית בדעת רב פפא. נראה שהחכמת שלמה הבין שהחילוק הוא רק בחומרת הרשלנות. ממילא, לא מסתבר לומר ששני החילוקים קיימים במקביל, שהרי אם כך – היו צריכים להיות שלבי ביניים בין הדינים, כגון שנאמר שבכזית במספר מקומות מעבירים אותו ובכזית במקום אחד מלקים אותו וכדומה.
אמנם הרמב"ם הבין כנראה שהמלקות נובעות מחומרת התוצאה של הישארות כזית חלב על הבשר, וממילא בכל מקום שבו הטבח התרשל בכזית הוא לוקה על כך. מלבד זאת מוסיף מר זוטרא שקיים חילוק גם ביחס לחומרת הרשלנות בין כשעורה ובין כזית, כאשר בכשעורה מוגדר הטבח כרשלן דווקא אם נמצא במקום אחד, ובכזית אפילו במספר מקומות, אך חילוק זה אינו קשור לחילוק הקודם והוא יכול להתקיים במקביל אליו.