חמלת שאול במלחמת העמלקי

  • הרב עמיחי גורדין

download