יבמות דף מז – 'אם בא על בת כהן לא פסלה'

  • הרב ירון בן צבי

בסוגייתנו מסופר על אדם שבא בפני רבי יהודה ואמר לו שהתגייר בדרך פסולה: 'נתגיירתי ביני לבין עצמי ולא בפני בית דין'; למעשה בא ואמר שהוא לא יהודי. לשאלתו של רבי יהודה האם יש לו עדים לכך,  אמר שאין לו. רבי יהודה אמר 'נאמן אתה לפוסל את עצמך, ואי אתה נאמן לפסול את בניך'.

בעלי התוספות (ד"ה נאמן אתה לפסול את עצמך) הסבירו שמכך שאותו אדם מעיד על עצמו שאינו, יהודי אז אסור לו לישא אישה ישראלית אבל הבנים שלו לא נפסלים בלא שיהיו עדים לכך שאינו יהודי. הסיבה לכך היא 'משוי אנפשיה חתיכה דאיסורא' -  שהואסר דבר על עצמו רק הוא נאסר בו.

השאלה המתבקשת בנושא זה היא מדוע שיאסר לישא ישראלית, הרי אין על מי שאינו יהודי כל איסור לשאת ישראלית – האיסור הוא על הישראלת, לה אסור להינשא למי שאינו יהודי.

יתכן לומר שכשם שאדם אוסר על עצמו כל מה ש'משוי נפשיה', כלומר שהוא יכול לאסור דבר על עצמו והדין הוא שנאסר בכך. כך גם בעניין זה, משום שבידו לאסור על עצמו לישא ישראלית, הוא יכול לאסור זאת על עצמו ולא מדין של איסור על מי שאינו יהודי לישא ישראלית.

 

 

הרב ירון בן צבי