יבמות דף קטו – עד אחד במלחמה

  • הרב אברהם סתיו

 

במשנה הפותחת את הפרק (קיד ע"ב) נאמר שאישה לא נאמנת לומר שמת בעלה כאשר יש מלחמה בעולם, והגמרא (שם) הסבירה זאת בכך שהאישה אומרת "בדדמי", היינו שהיא אומרת שמת כאשר נראה לה מן המציאות בשטח שיש לכך סבירות גבוהה, אף שלא ראתה זאת באופן וודאי במו עיניה.

בסוגייתנו מסתפקת הגמרא (קטו ע"א) בנוגע לנאמנות עד אחד במלחמה:

איבעיא להו: עד אחד במלחמה, מהו? טעמא דעד אחד מהימן - משום דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא לא משקר, הכי נמי לא משקר, או דלמא טעמא דעד אחד - משום דהיא גופא דייקא ומינסבא, והכא כיון דזימנין דסניא ליה - לא דייקא ומינסבא?

הגמרא מעלה סברות לכאן ולכאן בשאלה זו. אנו נתמקד בשאלה העולה מדברי הראשונים על אתר - האם אנו חוששים שמא העד אמר "בדדמי"?

רש"י (ד"ה והכא) כתב:

ותרוייהו אמרי בדדמי כן הדברים כאשר אתה אומר.

מדבריו עולה שאנו חוששים שמא גם העד אמר "בדדמי", ולמעשה לא ראה במו עיניו את מות הבעל. אמנם התוספות (ד"ה טעמא) כתבו בפירוש אחרת:

לעולם לא יאמר עד אחד בדדמי כמו האשה עצמה ומכל מקום אין להאמינו דנהי דלא אמר בדדמי האשה לא דייקא כאן וסומכת עליו יותר ממה כשאומר מת על מטתו כיון דיש רגלים לדבר.

לדעת התוספות אין כל חשש שמא העד יאמר "בדדמי", והחשש היחיד הוא בנוגע להתנהלות האישה. למחלוקת זו יש נפקא מינא במקרה שבו העד מעיד על מצב שבו לא שייכת סברת "בדדמי", כגון כשאומר "קברתיו": לרש"י יהיה נאמן ואילו לתוס' לא תהיה לכך השפעה.

מהו שורש המחלוקת בין הראשונים? ייתכן שנחלקו בהבנת אופי החשש שמא תאמר האישה "בדדמי". אפשר להבין חשש זה בשתי דרכים (ועיין בעיון על הדף הקודם באורך)

א. החשש נובע אך ורק מן המציאות של המלחמה הגורמת לאישה לחשוב שבעלה נהרג גם כשאין זה וודאי.

ב. החשש מושפע גם מן האינטרסים של האישה, שמטים אותה לומר שבעלה נהרג בכדי שלא תתעגן.

נראה ששאלה זו יכולה להשפיע על מחלוקת הראשונים: אם נבין שהמוקד הוא רק במציאות המלחמתית, הרי שאפשר ליישם סברה זו גם בעד אחד, כדברי רש"י. אך אם נבין שהמוקד הוא באינטרס של האישה להשתחרר מנישואיה, הרי שאינטרס זה לא קיים אצל העד, וממילא יש להאמין לדבריו כפי שכתבו התוספות. ואכן, המעיין בדברי התוספות יראה שהסבירו את האמון בעד בכך ש"לא יאמר בדדמי כיון שהדבר יהיה גלוי". כלומר, מכיוון שיש לעד אינטרס לומר אמת, ואין לו אינטרס לומר שקר, לא שייכת סברת "בדדמי".