כתובות דף יג - מחלוקות רבן גמליאל ורבי יהושע

  • הרב אביהוד שורץ

כתובות דף י"ג - מחלוקות רבן גמליאל ורבי יהושע

במהלך הפרק הראשון מצאנו ארבע מחלוקות בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע. באופן פשוט, מדובר על מחלוקת אחת המתפרטת לארבעה מקרים שונים, שכן הדעות עקביות בכל ארבעת המשניות: רבן גמליאל מאמין לאישה, בעוד שר' יהושע קובע ש"לא מפיה אנו חיים".

העובדה שבהמשך לארבע מחלוקות אלה תבוא בפרק הבא משנה נוספת ובה "מודה ר' יהושע לרבן גמליאל" מחזקת את ההשערה שלפיה בפרק הראשון מדובר על מחלוקת עקבית אחת.

עם זאת, הגמרא מבארת כל אחת מן המשניות באופן אחר, ותולה אותן במשתנים שונים: ברי ושמא, נאמנות מדין מיגו, חזקת כשרות ועוד. ככלל נראה, שיש לחלק את המשניות לשתי קבוצות: שתי המשניות הראשונות עוסקות במחלוקות בין הבעל והאישה הנוגעות לדיני ממונות, ולסכום הכתובה המגיעה לאישה; בעוד ששתי המשניות האחרונות עוסקות בדיני יוחסין, ובמעמד האישה וולדה כאשר אין בירור וודאי ביחס לזהותו של האב. העובדה שמדובר על שני תחומים הלכתיים שונים לחלוטין מקשה על האפשרות להשוות ביניהם.

אמנם, אם נבקש למצוא את הצד השווה שבין המשניות, נראה שיש לבססו על נקודה יסודית אחת. כאמור, בכל ארבע המשניות מעניק רבן גמליאל את הנאמנות לאישה, בעוד שרבי יהושע אינו מאמין לה. מדוע רבי יהושע אינו מאמין לאישה בענייני יוחסין? על כך מסבירה הגמרא בדף יג' - "מעלה עשו ביוחסין". כלומר, משום מעלת היוחסין, והצורך להקפיד בתחום זה, לא סמכו על כללי הבירור הרגילים. לשון אחרת, דיני רוב או חזקה כשלעצמם עשויים היו להספיק כדי להאמין לאישה, ואולם בהלכות יוחסין דורש רבי יהושע ודאות.

גם בדיני ממונות קבעו חז"ל כי כדי להוציא ממון יש צורך בוודאות גמורה, ואין די ברוב או בחזקה. נראה, שזהו בדיוק חידושו של ר' יהושע בסוגייתנו: היות שהבעל מוחזק בממון הכתובה, אין אפשרות להוציאו ממנו בלא בירור ודאי וחד משמעי. לסיכום, אם כך, ניתן לומר שזו נקודת ההשוואה בין ארבע המשניות: בארבעתן דורש רבי יהושע ודאות גמורה.

ומה סובר רבן גמליאל? מבלי להיכנס לסבך הדיונים בראשונים כאן, נראה כי הוא עשוי לצעוד בשני כיוונים. הכיוון האחד הוא לקבוע, שבירורים שונים עשויים להועיל כוודאות גמורה. כך, למשל, חקרו ראשונים ואחרונים האם רוב מברר לחלוטין את הספק או מורה כיצד לנהוג במצב של ספק. אפשר, שרבן גמליאל טוען שרוב הוא בירור גמור, המעניק את הודאות הצרכת.

לחילופין, אפשר שרבן גמליאל אינו דורש ודאות מוחלטת כמו זו של רבי יהושע. באשר ליוחסין, יש לבחון כל מקרה לגופו, שכן מדובר על גזירת חז"ל, ועל מעלה שלפעמים קיימת ולפעמים אינה קיימת. באשר לממונות, העלה התוספות רי"ד את האפשרות המחודשת שלפיה לדעת רבן גמליאל האישה היא המוחזקת בממון כתובתה. אמנם, הממון בפועל מצוי ברשות הבעל, אך היות שהוא מחוייב לשלמו לה, הרי היא המוחזקת והוא מוציא ממנה. במצב כזה, גם בירור חלקי של האישה לנאמנות טענתה – יספק.

 

הרב אביהוד שורץ