מהו יהודי?

  • הרב איתיאל גולד

מהו יהודי?

מה מייחד את עם ישראל משאר העמים?

באופן פשוט, קשה לראות הבדל מהותי בין יהודי לגוי. בסופו של דבר, גם יהודי הוא בן אדם: יהודים נראים כמו כולם, אוכלים, ישנים, ובסופו של דבר אף מתים כמו כולם. לאור זאת, ניתן לטעון כי אכן אין כאן 'חיה' אחרת, אלא הייחוד של עם ישראל נובע מהמעשים המיוחדים שהוא עושה - עם ישראל מקיים את התורה, ואילו הגויים חיים בלעדיה.

ריה"ל חולק על גישה זו לחלוטין. לדעתו, עם ישראל מצוי במדרגה טבעית שונה לחלוטין משאר בני האדם. העולם כולו מחולק לארבעה חלקים - דומם, צומח, חי ומְדבר (בני האדם); ואילו עם ישראל מצוי במדרגה עליונה יותר, הקרובה יותר לא-לוהות ושונה מהותית מהמדרגה האנושית הרגילה. אין הכוונה שכל יהודי מרגע לידתו נמצא במדרגה א-לוהית, אך ליהודי יש ליהודי פוטנציאל להגיע למדרגה זו, ואילו הגוי יישאר תמיד במדרגת מְדבר.

אנו למדים על קיומה של מדרגה זו ממשה רבנו, שאכן הגיע למימוש הפוטנציאל הזה: "ואם יימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובעור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה, ונוסף על כל אלה ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה - האין מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בני אדם?" (א', מא).

נראה שריה"ל עומד על קיומה של מדרגת ישראל מעבר למדרגת האדם, בעקבות גישתו הכללית לקשר עם הקב"ה. כפי שהסברנו בעבר, ריה"ל טוען שהקשר בין האדם לבין הא-ל הוא קשר ישיר, המבוסס על התגלות ישירה, והיוצר זיקה הדוקה בין הצדדים. לאור זאת, עולה השאלה: מדוע בחר ה' להתגלות רק לעם ישראל, ולא לעולם כולו? כדי לענות על כך, מסביר ריה"ל כי הא-ל מתגלה רק לעם ישראל, שהוא "כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו" (א', מז). הקשר הישיר עם הקב"ה יכול להיעשות רק בעם מיוחד, המצוי במדרגה הקרובה יותר לעניין הא-לוהי ויכול ליצור את החיבור המיוחל איתו. לכן הקב"ה התגלה דווקא לנו, ולכן רק אנו מחויבים בתורתו: "חיוב התורה עלינו הוא מצד מה שהוציאנו הא-לוה ממצרים ומצד היות לו התחברות עמנו בהיותנו סגולת בני אדם" (א', כז).