מחיצות הניכרות

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

סוכה דף ד – מחיצות הניכרות

רבא טוען כי ההלכה 'גו אסיק', שמועילה בשבת אינה מועילה בהלכות סוכה; הסיבה לכך היא שבסוכה יש צורך במחיצות הניכרות כעין דירה:

סבר אביי למימר: גוד אסיק מחיצתא. אמר ליה רבא: בעינן מחיצות הניכרות, וליכא.

נראה שניתן לומר כי קיים קשר בין דברי אביי ורבא כאן לדבריהם קודם לכן בעניין 'והוצין יורדין לתוך עשרה' – מדובר באותה סברה; בשני המקרים אביי סובר לומר שיש ללמוד את הלכות סוכה מהלכות מחיצה, ורבא משיב שבהלכות סוכה יש דין המבדיל אותה משאר מחיצות – היותה הסוכה דירה. מסיבה זו, הוצין היורדין מבטלים שם דירה וגם מחיצות שלא ניכרות מבטלות שם דירה. באופן זה גם להלן (דף ז ע"א) אנו למדים מדברי רבא שהסיבה שלא ניתן להשתמש בצורת הפתח לצורך דפנות הסוכה משום שיש צורך במחיצות הניכרות.

מדברי רבי שלמה בן אדרת (שבת צט ע"א) נראה לומר שסברה זו שיש צורך דווקא במחיצות הניכרות, אמורה גם בשבת – על פי דעתו אין אומרים גוד אסיק בעמוד שהוא אטום והמחיצות שלו לא ניכרות. באופן זה כתב רבי חיים הלוי (סוכה ד, יא) בדעת הרמב"ם, אמנם לשיטתו אומרים שרשות היחיד עולה עד הרקיע משום שדין זה לא נובע מדין גוד אסיק.

הרב ירון בן צבי