מי רגלים הדור למקור

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

נידה דף נט – מי רגלים הדור למקור

תחילת המשנה שבסוגייתנו עוסקת באשה שראתה דם במי רגליה. הדיון בסוגיה מתמקד בשתי אפשרויות. האחת, כאשר האשה ראתה את הדם יוצא עם מי הרגליים, והשניה כאשר ראתה דם מעורב במי הרגלים רק לאחר הטלתם. למעשה הספק הוא האם הדם בא מחמת מכה ולכן היא טהורה או שהדם בא מהמקור ולכן היא טמאה. במשנה נחלקים האם יש חשיבות לאופן עשיית הצרכים או לא, ובגמרא מבררים את הרציונל שבחילוק בין עמידה לישיבה:

"מאי שנא עומדת - דאמרינן מי רגלים הדור למקור ואייתי דם, יושבת נמי נימא מי רגלים הדור למקור ואייתי דם!"

משום שהדרך שבה האשה מתפנה בדרך כלל היא בישיבה, הגמרא מניחה כי אם עשתה צרכיה בעמידה יתכן ומי הרגלים עלו למקור. יש מי שפירש (שו"ת מהר"י וייל סימן כה, שו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא - יורה דעה סימן מח ועוד) שהמונח "מי רגלים הדור למקור" מדבר על מצב בו יצאו מי הרגלים מהשלפוחית וקודם שיצאו החוצה עלו דרך הנקב של המקור פנימה; הסבר זה מוקשה מאוד שכן באופן רגיל מי הרגלים אינם זורמים בצורה זו. הר"ן בחידושיו על סוגייתנו מבאר שהאמור הוא לשיטת רבי מאיר שחושש למיעוט, ואכן אין הסתברות גבוהה שתהליך מעין זה יארע בדרך כלל אבל יש לחשוש ממציאות אפשרית זו.

דברי הר"ן קשים שכן מהגמרא לעיל (דף יד עמוד ב) אנו למדים שרבי מאיר לא מדבר על חשש בלבד אלא על כך שמדובר בוודאי. יתכן להסביר שמכיון שיש לנו חזקה שרוב דמים באים מהמקור, ורבי מאיר תמיד חושש למיעוט אז מכיון שיש לנו הסבר אפשרי על פי מיעוט זה כיצד זהו דם מקור רבי מאיר מטמא בתורת וודאי.

אולם, יותר סביר לומר שמדובר במקרה של חולי כלשהו כגון דלקת בדרכי השתן וכיוצ"ב; באופן זה כתב רבי יצחק ב"ר משה (שות מהר"ח אור זרוע סימן ח):

"אלא כך הפירוש כשנעצרים המים קודם שיצאו חוץ לנקב שיוצאים ממנו, או מחמת חולי, או כשעוצרת עצמה, אז מתמלא מקום השתן עד שמשם דרך סדק או נקב יוצאים ונכנסים למקור, ומביאים עמהם דם, ולא כשנכנסים למקור כשהיו יוצאים אח"כ דרך המקור, אלא כשמשתנת אז חוזרים למקומם דרך נקב שיצאו ומביאים דם המקור עמהם. והמקור לא נפתח, שאם נפתח המקור היה לה לראות בבדיקה, כי כשהוא נפתח אין נסתם כל כך במהרה, ובברור היה בא דם בתר דתמו מיא, וכפי זה לא יועיל אפילו אם תסתום הנקב בשעת הטלת מים".

למעשה, כיום לברר את מקורו של דם זה על ידי בדיקות רפואיות ולכן אשה אשר רואה דם במי הרגלים שלה צריכה לברר אצל הרופא מה מקור הדם.

הרב ירון בן צבי