מעלות ומורדות

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי

 

דף יומיומי

עירובין דף – מעלות ומורדות

בסוגייתנו מובאים מקומות שבהם לא מומלץ לגור מסיבות שונות. אחד המקומות שהזהירו מלגור בו הוא כזה שיש בו 'מעלות ומורדות':

"אמר רב יהודה אמר רב: כל עיר שיש בה מעלות ומורדות - אדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהן. מתים סלקא דעתך? - אלא אימא: מזקינים בחצי ימיהן. אמר רב הונא בריה דרב יהושע: הני מולייתא דבי בירי ודבי נרש אזקנון".

משום שאנו רואים שבני אדם שגרים במקומות כאלה אינם מתים בחצי ימיהם, הוסבר בגמרא שהכוונה היא שזקנה באה עליהם קודם הזמן; כלומר, מהמאמץ התמידי שיש בהליכה במקומות אלו, נעשה הגוף תשוש.

אם אכן הסיבה לזקנה היא המאמץ שיש בחיים שבמקומות אלו, ניתן לומר שכל עליה גורמת לזקנה –תשישות הגוף קודם הזמן, לכן גם מי שגר בעליה גופו יזדקן. כך ניתן להסביר את דברי המדרש המובאים בדבריו של רבי אהרן הכהן מלוניל (ספר כלבו סימן קיח):

"שלשה דברים מזקינים את האדם הדר בעליה והמגדל תרנגולין בתוך ביתו והמדבר ואינו נשמע".

ברם, דברים אלו קשים משום שידוע כי אדם שדואג לעשות פעילות גופנית, גופו בריא וחזק יותר מאשר מי שאינו עושה כן; באופן זה כתב רמב"ם (הלכות דעות פרק ד הלכה יד-טו):

"ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה... אין חולי בא עליו וכחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים. וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל... אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכחו תשש".

נראה שיש לחלק בין אדם שגר בעיר שיש בה מעלות ומורדות (וכן מי שגר בעליה) למי שמתאמן – אדם שדואג לבצע פעילות גופנית באופן מסודר ובתנאים נכונים מחזק את גופו. לעומת זאת, מי שהפעילות הגופנית שהוא מבצע נעשית בצורה לא נכונה, מזיק לגופו.

יתכן להציע הסבר נוסף, אדם שגר בתוך ביתו עם תרנגולים וכן אדם שלא מקשיבים לו – חיים בעצבות וצער גדול מכרך הנסיבות; אין אדם שיבחר לגדל את התרנגולים בתוך ביתו ולא לשים אותם בלול אם ביכולתו לעשות כן. כל אדם רוצה שיקשיבו לו, מי שלא מעוניינים לשמוע לדבריו או להיות קשובים לרגשותיו חי בצער הבדידות. אם אכן נכונים דברינו, שההסבר לדברים אלו הוא משום צער, יתכן לומר שגם מי שנצרך לגור בעליה – משום הצער הוא מזדקן ולא משום הקושי הפיזי. כלומר, עליה אינה מקום אידיאלי למגורים ורק מי שאין ידו משגת מגורים ראויים נאלץ לגור בעליה. באופן זה נאמר באבות דרבי נתן (מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כה):

שלשה חייהם אינן חיים אלו הן... והדר בעלייה.

הרב ירון בן צבי