מעמד הקרבן כתובע

  • הרב שמואל שמעוני

מעמד הקרבן כתובע

אחת הטענות הנשמעות כלפי בתי המשפט נוגעת לעסקות טיעון הנכרתות במקרי אונס בין התביעה לבין האנס, ללא הסכמת הנאנסת. האם עלינו להתייחס לקרבן כאל צד לתביעה, שהסכמתו היא תנאי הכרחי לכל פשרה עם הפושע? שאלה דומה עולה ביחס לפשעים אחרים: האם יש להעניק למשפחות נרצחים מעמד מיוחד בהתנגדותם לשחרור הטרוריסטים שרצחו את יקיריהם?

יסוד השאלה נעוץ בשאלת אופיים של דיני העונשין. עולם המשפט הכללי מבחין בין תביעה אזרחית לבין תובענה פלילית. בתביעה אזרחית יש מערכת מובהקת של תובע ונתבע, ואילו המשפט הפלילי מאשים את העבריין בסטייה מהנורמות, ללא תלות בקיומו של תובע בעל עניין כלשהו. בהתאם לכך, גזר הדין, במקרה שהנאשם נמצא אשם, אינו מהווה פיצוי לקרבן, אלא רק עונש לעבריין. לכן, בהחלט סביר לטעון שגם כאשר קיים קרבן - אין לו מעמד של תובע, בדומה לתובע במשפט האזרחי. כמובן, הקרבן רשאי לפתוח בתביעה אזרחית מקבילה כדי לקבל פיצויים ממי שפגע בו, אך זו תהיה תביעה נפרדת, בעלת אופי שונה לחלוטין. מנגד, הטוענים לזכותו של הקרבן להיות צד בתביעה מסבירים שיש לקרבן עניין אישי בכך שהעבריין יבוא על עונשו, ולכן יש להעניק לו מעמד משפטי.

מהי עמדת ההלכה בנושא זה? הלכה פשוטה היא שבעל דין פסול מלהעיד. האם יכול הקרבן להעיד כנגד תוקפו? הגמרא במכות ו ע"א עוסקת בדין "נמצא אחד מהם קרוב או פסול", ומקשה: כיצד ייתכן שעדים יעידו על מעשה רצח, והרי הנרצח עצמו יודע מי הרגו, והוא פסול לעדות? וכיצד ייתכן שעדים יעידו על אדם שרבע אדם אחר, והרי הנרבע יודע מי רבע אותו, והוא פסול לעדות? בתשובתה, מתרצת הגמרא שמדובר על נרצח שאינו יודע מי הרגו ("כשהרגו מאחוריו"), ועל נרבע שאינו יודע מי רבע אותו ("כשרבעו מאחוריו").

מדוע נחשב ההרוג לעד פסול? התוספות על אתר הציעו שני הסברים. הראשון: "הרוג יציל - פירוש, שהוא בעל דין". לפי הסבר זה, הנרצח אכן נחשב לבעל דין בהליך הפלילי, ולכן הוא פסול לעדות. ההסבר השני הוא שונה: "אי נמי, מפני שהוא שונא, ושונא פסול לעדות". לפי הסבר זה, הפסול נובע משנאת הנרצח לרוצח, ולא ממעמד משפטי מיוחד כלשהו שיש לו.

מעניין, שלגבי רובע פתחו התוספות בהסברם השני: "נרבע יציל - מפני שהוא שונא של רובעו בעל אונסו...". נראה, שחיוב המיתה על הרוצח נובע מהפגיעה בנרצח, ואילו חיוב המיתה על הרובע נובע מהפעולה שעשה, אפילו אם היא נעשתה בהסכמת הנרבע. לכן, גם אם יש לנרצח מעמד כ'בעל דין', ולכן הוא פסול לעדות, אין מעמד דומה לנרבע, והוא כשר (באופן עקרוני) להעיד על מי שרבע אותו.