נדרים דף סז – הפרה והקמה

  • הרב ירון בן צבי

סוגייתנו בפרט והפרקים הבאים בכלל קיים עיסוק נרחב בדיני הפרת נדרים. דינים אלה נלמדים מהפסוקים בספר במדבר (פרק ל, פסוקים ב - יז). בין הדינים מפורט שם באילו תנאים ניתן להפר נדר או שבועה של אשה ומי הוא המפר בהתאם לנידון.

קיום הנדר בלשון הגמרא הוא לרוב נקרא 'הקמה' וזאת מלשון התורה שמשתמשת בפסוקים במילה זו. ההפרה וההקמה נלמדים ומוקשים האחד לשני "חומר בהקם בהפר ומהפר מהקם; מקיש הפרה להקמה, מה הקמה.. אף הפרה".

על המתח שבין המקורות ניתן ללמוד מדברי רבנו ניסים שכתב כי הפרה והקמה נסמכו זה לזה אך לא הוקשו זה לזה, על כן ניתן ללמוד מהאחד לשני רק לעניין הנושא בו הם נסמכו -  "אשה יקמינו ואשה יפרנו" ().  החלק שבו הפרה והקמה שווים מצוי למעשה ביכולת להפר או לקיים את הנדר, ועל כן ייסודם הוא אחד - או בעניין של הפרת מקצת נדר וקיום מקצת נדר. יחד עם זאת, המעשים עצמם הם מנוגדים האחד לשני – כלומר, הפכים, בעוד שהקמה הינה מעשה סביל וממילא היא יכולה להיעשות בלב ואף ללא פעולה עקרונית ככתוב: 'והחריש לה' (), הפרה הינה מעשה פעיל – אישור של הנדר1.

_______

[1]  בין אם מדובר בנוסח מסויים או בכפיה לעשות מעשה כשיטת הרמב"ם