אגדות התלמוד (סדרה ב)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך שיעור 26 – אגדות מסכת פסחים, האגדה החותמת לאחר שאבחנו את היחידה הפותחת את מסכת פסחים ועמדנו על הקשרים והנקודות הבולטות באגדת הפתיחה, נעסוק באגדה החותמת את יחידה זו, ובקשר בינה לבין אגדת הפתיחה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 27 – אגדת שוליית הנגר', גיטין נח ע"א במסגרת ימי הזיכרון שאנו מצויים בהם כעת, נעסוק באגדה החותמת את קובץ אגדות החורבן, הנמצא במסכת גיטין. האגדה מגוללת את סיפורם של רב ועבדו, שהאחרון גוזל מרבו את אשתו ומדרדר את מצבו עד אשר הקערה מתהפכת על פיה והרב מוצא עצמו משרת את עבדו ואשתו לשעבר. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 28 - החסיד והבהמה הדקה חלק א' במסגרת ימי חגיגת חזרת עם ישראל לארצו, נתחיל לעסוק בשיעורים הקרובים באגדה הסובבת סביב איסור הקשור בישיבה בארץ ישראל- איסור גידול בהמה דקה. לאחר שנראה את האגדה עצמה, ננסה לעמוד על מקורו והיקפו של האיסור, לאור היחס המחמיר לעובר על איסור זה המופיע באגדה שראינו. כמו כן, נראה את מקבילותיה של האגדה במקורות הארץ ישראלים בפני עצמם, ונתחיל להשוות בינם לבין האגדה כפי שהיא מופיעה בבלי, השוואה אשר נרחיב בה ובמשמעויותיה בשיעור הבא. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 29- החסיד והבמה הדקה, חלק ב' בשיעור זה נמשיך לעסוק באגדת החסיד והבמה הדקה. הפעם, נתבונן בהבדלים הלשוניים והספרותיים בין גרסת ובין הגרסאות קודמות לו, וננסה לעמוד על משמעות הבדלים אלו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך החסיד והבהמה הדקה- חלק ג' לאחר שהבחנו בהבדלים בין גרסת הבבלי לגרסאות בתסופתא ובירושלמי, הצבענו על מסר אפשרי שבגינו הסיפור בבלי עובד מחדש. בשיעור זה ננסה לבחון השערה זו לאור הקשרו הרחב של הסיפור בסוגיה בבלי. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך כשעלה משה למרום- חלק א' בשיעורים הקרובים נעסוק באגדה מוכרת וידועה על עלייתו של משה למרום. האגדה מספרת על דיאלוג בינו לבין ה' אשר הוביל לכך שמשה 'ישתתף' בשיעור של ר' עקיבא, מאות שנים לאחר מכן. השיעור נציג שתי דרכים לחלוקת הסיפור, נבחן את ההבדלים בין הדרכים ונתחיל לעיין בתחילתו של הסיפור. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך כשעלה משה למרום-חלק ב' אגדות הש"ס

עמודים