אגדות התלמוד (סדרה ב)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך פתיחה לסדרת השיעורים ואגדות סוגיית הפתיחה של מסכת חגיגה חלק א אגדה דומה, על אודות תלמידי ר' יהושע שסיפרו לו על מה שאירע בבית המדרש, מופיעה הן במסכת חגיגה והן בתוספתא. האגדה שבתוספתא מתארת את הזיקה בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ואת המחלוקות היא רואה כבעיה רק לעניין זכירתן. לעומת זאת, האגדה שבבלי רואה במחלוקות קושיה על נתינת התורה בסיני. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות סוגיית הפתיחה של מסכת חגיגה – חלק ב' הסיפור בבבלי, שלא כמו בתוספתא, מוטרד מפן אחר של המחלוקות - המחלוקות מאתגרות את המסורת של תורה מסיני. הפתרון של הבבלי הוא שכל הדעות כבר נאמרו בסיני. נראה כי סיפור זה (והסיפור הבא אחריו) לא הובאו בבבלי רק בגלל ההקשר ההלכתי של מצוות הקהל. ניתן למצוא זיקה בין הסוגיות ההלכתיות בתחילת מסכת חגיגה העוסקות בפטור של סומא וחרש ממצוות ראייה לבין מוטיבים של ראייה ושמיעה בשני הסיפורים. ייתכן כי השמיעה מסמלת את המסורת ההלכתית הנמסרת מדור לדור, ואילו הראייה מסמלת את היצירתיות ההלכתית בדרשת הכתובים. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות סוגיית הפתיחה של מסכת חגיגה חלק ג הסוגיות בתחילת מסכת חגיגה עוסקות במפגש עם ה' בבית המקדש, ובמסגרת זו בחושי השמיעה והראייה. בזמנן של הסוגיות מפגש זה מתרחש, והאגדות מציגות אלטרנטיבה למפגש - מפגש עם ה' דרך מפגש על החכמים. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך החסיד בבית הקברות השיעור עוסק באגדה על חסיד שאשתו כעסה עליו על שנתן צדקה. בעקבות כך הוא הלך לבית הקברות, ושם שמע רוחות מדברות על הצלחת התבואה בשנה הקרובה. בעקבות זאת ידע אותו חסיד מתי לזרוע ויבולו הצליח. כאשר קוראים את האגדה בפני עצמה, נראה כי הנושא המרכזי שלה הוא שכרה של צדקה, אך בהקשרים השונים שבו הסיפור מופיע, הסיפור נקרא באופנים שונים. בתלמוד הבבלי הסיפור מובא כהוכחה לכך שהמתים מודעים למה שקורה בעולם החיים; באבות דר' נתן הסיפור מתקשר לדרישה להשתדלות תמידית - הן בעבודה החקלאית והן בחסד עם העניים; ואילו בילקוט שמעוני הסיפור מובא כיוצא מן הכלל, הבא ללמד כי בדרך הטבע אין להסתמך על ניסים, אלא להתכונן לכל התרחישים האפשריים. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך החסיד בבית הקברות - חלק ב' שיעור זה בוחן כיצד משתלב הסיפור בהקשר הכללי של הסוגיה. הסיפור מובא בסוגיה בהקשר של כבוד המת. בקריאה זו עניינו של הסיפור הוא בכבודה של הנערה המתה הענייה ובחוסר הזהירות של החסיד בכבודה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך סוגיית עינויי יום הכיפורים הסוגיה הראשונה בפרק השמיני במסכת יומא עוסקת בעינויי יום הכיפורים. הסוגיה בנויה משתי יחידות, יחידה הלכתית ויחידה אגדתית. ננסה לבחון כל יחידה בפני עצמה, ולנסות לבחון האם יש קשר בין היחידות השונות. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות הזקנים הנוטעים- חלק א' במספר מוקרות חז"ל ובהקשרים שונים, מצינו סיפורים על אדם זקן שנצפה כאשר הוא עובד בשדה או נוטע עצים למרות שלאור גילו המופלג אין הוא יוכל להנות מפרות עמלו. בשיעור הנוכחי נעסוק בסיפור המפגיש בין חוני המעגל לאדם זקן הנוטע עץ חרובים, ובהקשרו בסוגיה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות הזקנים הנוטעים- חלק ב' בשיעור הקודם עסקנו בסיפור הראשון בסדרת סיפורי הזקנים הנוטעים. בחנו את הסיפור לאור הקשרו הרחב בסוגיה במסכת תענית אשר בה הוא נמצא. בשיעור זה נלמד סיפור בעל אופי דומה המופיע במדרש, ונבחן אותו לאור הקשרו הרחב במדרש. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך סיפור אלעזר זעירא, חלק א' בשני השיעורים הקרובים ברצוני לעסוק בסיפורים שמשובצים בסופה של סוגיה הלכתית, על מנת לבחון תפקיד מסוים של סיפור בסוגיות מעין אלו, תפקיד מסוג שלא עסקנו בו עד כה. בשיעור הנוכחי נראה את הרקע לסיפור וננתח את הסיפור עצמו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך סיפור אלעזר זעירא, חלק ב' השיעור נעסוק בניתוח הקשר בין סיפור ר' אלעזר זעירא, על שני חלקיו, לבין הסוגיה ההלכתית אשר בו הוא נמצא. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 15- סיפור היער על שפת הנהר, חלק א' בשיעורים הקרובים נעסוק באגדה אשר מקורה בתלמוד הבבלי, מסכת בבא מציעא, וזהו המקור הראשוני שלה. בעיסוק באגדה זו נראה כיצד לעיתים הקשר בין הסיפור לסוגיה ההלכתית הינו אסוציאטיבי, וניתוח האגדה מתקיים במנותק מהסוגיה.. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 16- סיפור היער על שפת הנהר, חלק ב' השיעור נעסוק ביחס בין סיפור היער על שפת הנהר לבין שני סיפורים אחרים מסדר נזיקין העוסקים בנושאים דומים. מתוך השוואה זו נראה דרך מעניינת וחשובה בניתוח סיפורים בתלמוד הבבלי, ניתוח החורג מהסוגיה ואף מהמסכת, ובוחן את הסיפור כשלעצמו ביחס לסיפורים המקבילים אליו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות תחילת בית שני- חלק א' בשיעורים הקרובים נעסוק בתהליכים שהביאו עמם ימי בית שני. בשיעור הנוכחי נעסוק באגדה המתארת כיצד השמידו בימי בית שני את יצר הרע, וננתח את המשמעות הסימלית שבדבר, הן ביחס לאגדה עצמה והן ביחס לתקופת בית שני. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות תחילת בית שני. חלק ב השיעור נמשיך לדון בהשמדת יצר עבודה זרה ומשמעויותיו, ביחס להבדלים בין תקופת בית ראשון לזו של בית שני, שבה השמידו את יצר העבודה זרה. כחלק מההבדלים בין התקופות, נבחן את המשמעות של היעדר הכרובים ואלמנטים נוספים המבטאים קרבה בין ישראל לה', בתקופת בית שני. בנוסף, נדון במשמעות של נסיון ביטול יצר עריות והיחס בינו לבין יצר עבודה זרה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 21- אגדת נחוניא חופר שיחין, חלק ב' בשיעור זה נמשיך את העיסוק באגדת נחנויא חופר שיחין. נעיין בהקבלה בין הגרסה הראשונית המופיעה בירושלמי שקלים, לבין זו המאוחרת יותר המופיעה בבבלי בבבא קמא, נאתר את השינויים וננסה לעמוד על טיבם. מתוך עיון זה, ננסה לגזור משמעויות מהאגדה כפי שהיא מופיעה בבבא קמא, לאור הקשרה הרחב בסוגיה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 23 – סיפור רבה בר אבוה ואליהו, חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק באגדה המפגישה בין רבה בר אבוה לאליהו. ננתח את הסיפור, וננסה להבין מהפרטים שבו על המשמעויות השונות העולות ממנו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 24 – סיפור רבה בר אבוה ואליהו, חלק ב השיעור נמשיך את העיסוק בסיפור רבה בר אבוה ואליהו, נבחן את הקשרו של הסיפור בסוגיה ואת מגמתו ביחס אליה. מתוך כל זאת ננסה לעמוד על פן נוסף שבו האגדה מתפקדת ביחס לסוגיה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 26 – אגדות מסכת פסחים, האגדה החותמת לאחר שאבחנו את היחידה הפותחת את מסכת פסחים ועמדנו על הקשרים והנקודות הבולטות באגדת הפתיחה, נעסוק באגדה החותמת את יחידה זו, ובקשר בינה לבין אגדת הפתיחה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 27 – אגדת שוליית הנגר', גיטין נח ע"א במסגרת ימי הזיכרון שאנו מצויים בהם כעת, נעסוק באגדה החותמת את קובץ אגדות החורבן, הנמצא במסכת גיטין. האגדה מגוללת את סיפורם של רב ועבדו, שהאחרון גוזל מרבו את אשתו ומדרדר את מצבו עד אשר הקערה מתהפכת על פיה והרב מוצא עצמו משרת את עבדו ואשתו לשעבר. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 28 - החסיד והבהמה הדקה חלק א' במסגרת ימי חגיגת חזרת עם ישראל לארצו, נתחיל לעסוק בשיעורים הקרובים באגדה הסובבת סביב איסור הקשור בישיבה בארץ ישראל- איסור גידול בהמה דקה. לאחר שנראה את האגדה עצמה, ננסה לעמוד על מקורו והיקפו של האיסור, לאור היחס המחמיר לעובר על איסור זה המופיע באגדה שראינו. כמו כן, נראה את מקבילותיה של האגדה במקורות הארץ ישראלים בפני עצמם, ונתחיל להשוות בינם לבין האגדה כפי שהיא מופיעה בבלי, השוואה אשר נרחיב בה ובמשמעויותיה בשיעור הבא. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 29- החסיד והבמה הדקה, חלק ב' בשיעור זה נמשיך לעסוק באגדת החסיד והבמה הדקה. הפעם, נתבונן בהבדלים הלשוניים והספרותיים בין גרסת ובין הגרסאות קודמות לו, וננסה לעמוד על משמעות הבדלים אלו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך החסיד והבהמה הדקה- חלק ג' לאחר שהבחנו בהבדלים בין גרסת הבבלי לגרסאות בתסופתא ובירושלמי, הצבענו על מסר אפשרי שבגינו הסיפור בבלי עובד מחדש. בשיעור זה ננסה לבחון השערה זו לאור הקשרו הרחב של הסיפור בסוגיה בבלי. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך כשעלה משה למרום- חלק א' בשיעורים הקרובים נעסוק באגדה מוכרת וידועה על עלייתו של משה למרום. האגדה מספרת על דיאלוג בינו לבין ה' אשר הוביל לכך שמשה 'ישתתף' בשיעור של ר' עקיבא, מאות שנים לאחר מכן. השיעור נציג שתי דרכים לחלוקת הסיפור, נבחן את ההבדלים בין הדרכים ונתחיל לעיין בתחילתו של הסיפור. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך כשעלה משה למרום-חלק ב' אגדות הש"ס