איכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן הקדמה חז`ל קבעו כי ירמיהו כתב את מגילת איכה. האם ניתן למצוא הקבלות בין ספר ירמיהו למגילת הקינות? בשיעור זה נתמקד בפירושו של פרק כ`ו בספר ירמיהו העוסק בכתיבת מגילת הקינות. דרך פרק זה נדון במשמעות הייחודית של כתיבת ספר קינות ולא מגילה בלבד. קש"ת - מגילת איכה
הרב יעקב מדן פרק א'- בדידות ובגידה המוטיב החוזר בקינה הראשונה במגילת איכה הינו הבדידות ובגידת הרעים. בשיעור זה ננסה להבין את הרקע ההיסטורי והרוחני לבגידה זו דרך עיון בפרק כ`ז בספר ירמיהו, העוסק בברית העמים נגד נבוכדנצר. קש"ת - מגילת איכה
הרב יעקב מדן פרק ב' - עוצמת החורבן לאחר השלמת הדיון בסוגיית הבגידה שבקינה הראשונה, נפנה את מבטינו לקינה בפרק ב'. פרק ב' עוסק בעיקר בתיאור חי של עוצמת החורבן: הפגיעה בבית המקדש עצמו, בחומות העיר ובבית המלך. בשיעור זה נתמקד בעיקר בתיאור של אכילת הבנים על ידי האמהות - האם אכן ייתכן מצב שבו אמא תעדיף את חייה על פני חיי בנה; מה פשרו של תיאור קשה זה? קש"ת - מגילת איכה
הרב יעקב מדן פרק ב' - אם יהרג במקדש כהן ונביא בשיעור הקודם עסקנו בפסוק המדבר על נשים האוכלות את בשר ילדיהן. בשיעור זה נמשיך ונעסוק בחלקו השני של הפסוק, בו נטען כי מדובר בעונש על הריגת כהן ונביא בבית המקדש. מהו אותו אירוע של הריגת כהן ונביא? האם מוצדק להעניש על אירוע שהתרחש מאות שנים לפני החורבן? הייתכן למצוא מקבילה לחטא זה גם בחורבן בית שני. בחלקו השני של השיעור נתחיל ללמוד את פרק ג' במגילת איכה, העוסק בצערו האישי של ירמיהו. קש"ת - מגילת איכה
הרב יעקב מדן פרק ג' - קינה אישית פרק ג' מתאר את צרותיו האישיות של ירמיהו. מה מקומו של תיאור זה בספר קינות לאומי? בהמשך השיעור נתחיל לדון בפרק ד'. קינה זו זוהתה על ידי חז`ל כקינה על מותו של יאשיהו המלך. מה הביסוס לקביעה זו של חז`ל? האם ישנם קשיים בפשוטו של מקרא בקריאה זו? האם ניתן להציב פרשנות שונה למהותה של קינה זו? קש"ת - מגילת איכה
הרב יעקב מדן פרק ד' - יאשיהו או צדקיהו? בשיעור האחרון הארכנו בהסבר דברי חז`ל כי פרק ד' במגילת איכה נאמר כהספד על מותו של יאשיהו, והצבנו את הקשיים בפשט העומדים בפני הסבר זה. בשיעור זה ננסה לבסס את דברינו כי ניתן לפרש פרק זה כעוסק בתקופת המצור בימי צדקיהו, וננסה להסביר כיצד ייתכן שצדקיהו מכונה `משיח` בפסוק `רוח אפינו, משיח ה', נלכד בשחיתותם`. בהמשך נדון באגדה על בריחת צדקיהו על ידי מנהרה בתום המצור. קש"ת - מגילת איכה
הרב יעקב מדן בריחתו של צדקיהו ונבואת כוס התרעלה בשיעור זה נמשיך לדון באגדת חז`ל על בריחתו של צדקיהו דרך מנהרה המובילה ליריחו. מהי אותה מנהרה? האם ניתן לזהותה עם המנהרה המכונה מנהרת צדקיהו, או שמא ניתן לזהותה עם נקבת חזקיהו? כיצד סיפור בריחתו של צדקיהו יכול להסביר את הטפתו של ירמיהו ללוחמים להניח את נשקם בסוף המצור. מהי כוונת המקונן בשלהי פרק ד' כאשר הוא אומר לבת אדום `גם עלייך תעבור כוס`, מהי אותה כוס תרעלה ומהי רשעותה המיוחדת של מלכות אדום בימי בית ראשון? קש"ת - מגילת איכה
הרב יעקב מדן פרשיות החורבן בהן דנה מגילת איכה שיעור מפי הרב יעקב מדן, אחרון בסדרת "חמש מגילות" שהועברה בגבעת שמואל תשע"ז
רבני ותלמידי הישיבה מפגש ייחודי על מגילת איכה במסגרת ימי העיון לתנ"ך תשע"ט