בבא בתרא - חזקת הבתים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: נתחלפו לו כלים בבית האומן בשני המקרים המתוארים בברייתא, הגיעו לידיו של האדם כלים שאינם שלו, מבלי שהבעלים ידע על כך.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: תליוהו וזבין הגמרא בדפים מז-מח דנה בעסקה שהתבצעה מתוך אונס.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: אמנה ומודעא היו דברינו סוגייתנו (מח:-מט.) עוסקת בשטר הלוואה או מכירה, שחתומים עליו שני עדים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה המשנה (מב.) קובעת שאין לאיש חזקה בנכסי אשתו. גם אם הוא אכל במשך שלוש שנים את פירות השדה של אשתו, אין בכך ראיה שהוא קנה אותו.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מפתח הש"ס - מפתח הרמב"ם - מפתח כללי

עמודים