בבא קמא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן העדאה ושינוי בצרורות גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב נחמיה רענן בתר מעיקרא או "בתר תבר מנא"? גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב עזרא ביק תרנגולין שהיו מחטטין בחבל דלי גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב משה טרגין 'קשקוש ודליל' הגמרא מתלבטת האם נזק כתוצאה מכשכוש בזנב או ברגל הוא תולדת רגל או קרן. ניתן להסביר שהדין תלוי בשכיחות הכשכוש, בעד כמה הכשכוש מהווה "דרכה הרגילה" של הבהמה או בכוונת הבהמה בכשכוש. לאחר מכן דנה הגמרא בדין תרנגול שנכרך דליל ברגלו והזיק. גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב משה טרגין שן ברשות הרבים הפטור בנזקי שן ברשות הרבים נלמד מתוך הפסוק. מאידך ניתן להציע שהוא נובע מכך שנזקי שן הם "אורחיה" של הבהמה וולכן לא ניתן לחייב את בעל הבהמה למונעם. נדון בחיוב בנזקי שן כאשר בהמה אכלה מגב חברתה, במחלוקת רב ושמואל לגבי בהמה שאכלה מפירות שבצידי הרחבה ("מחזרת") גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב משה טרגין משלמת מה שנהנית גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב משה טרגין תחילתו בפשיעה וסופו באונס גמרא בבא קמא (חזרה)

עמודים