במדבר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי קדושת ירושלים קדושתה של ירושלים וחשיבותה נובעת מכמה גורמים: הימצאות בית המקדש בקרבה, קיום מלכות בית דוד ועוד. בשיעור זה ננסה לבחון את המשמעויות ההלכתיות של השפעת קדושת בית המקדש ומלכות בית דוד על קדושתה ההלכתית של ירושלים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת במדבר חלקו הראשון של שיעור זה יעסוק בדברי המהר`ל על פרשת השבוע: מה משמעות הדרשה כי כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו? מדוע דרשו חז`ל כי אישו של המזבח במקדש ראשון רבצה כארי ואילו במקדש שני היא נראתה ככלב - כיצד חלוקה זו מאפיינת הבדלים יסודיים בין המקדשים? חלקו השני של השיעור יעסוק בקשר המיוחד שבין נתינת התורה לבין המדבר, דבר הבא לידי ביטוי בכך שפרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. קש"ת - מהרל
הרב שלמה ברין יום ירושלים קש"ת - משך חכמה
הרב אמנון בזק פרשת במדבר קש"ת - פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת במדבר פקודת הלווים וקדושת הבכורים קש"ת - פרשת השבוע
הרב רמי ינאי ספר במדבר - ספר העם כיצד יש לראות ספר במדבר - האם מדובר בהמשכו הישיר של ספר ויקרא, או שמא יש לקרוא את ספר במדבר על רקע ספר שמות? בשיעור זה ננסה להראות כיצד ספרי ויקרא ובמדבר מייצגים למעשה שני המשכים של ספר שמות, כאשר ספר ויקרא מתמקד בעולם המשכן, ואילו ספר במדבר ממקד את המבט על עם ישראל וקורותיו. מבט שכזה יוכל לבאר לנו גם את משמעותו של המפקד וסדר המחנות עליהם אנו לומדים בפתיחת ספר במדבר. קש"ת - פרשת השבוע
פרופ' יונתן גרוסמן משמעותו של מפקד בני ישראל פרשת במדבר פותחת בתיאור מקיף של מפקד בני ישראל. מהי מטרתו של מפקד זה? כיצד ייתכן כי מניין בני ישראל במפקד שבפרשת במדבר שווה במספרו למניין בני ישראל המתואר בפרשת פקודי שבספר שמות. בשיעור זה נציג גישות שונות של פרשנים לאורך הדורות ליישוב שאלה זו. לבסוף, ננסה לבחון את השאלה מן הבחינה הספרותית, ולהסביר כיצד תיאור המפקד בראש ספר במדבר מייצג נאמנה את רוחו של הספר ואת הפער שבין ספר שמות לספר במדבר. קש"ת - פרשת השבוע