בשבתך קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב רוצח שכיר בשיעורים הקודמים ראינו כי 'אין שליח לדבר עבירה'. עם זאת, האחריות המוסרית איננה מוסרת לחלוטין מכתפיו של המשלח. לשיטת שמאי הזקן יש שליח לדבר עבירה לפחות במקרים מסוימים. וגם לשיטת החולקים עליו, חלק מהאחריות המוסרית עודנה רובצת על כתפיו של המשלח. בשיעור זה נעסוק בכמה מן המקרים שלגביהם נחלקו האם יש שליח לדבר עבירה, ועד כמה המשלח נושא בתוצאות המעשה של השליח. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר עני המהפך בחררה סוגיית 'עני מהפך בחררה' המצויה בתחילת הפרק השלישי של מסכתנו נוגעת ליחסה של ההלכה כלפי המתח שבין תחרות חופשית לבין הפגיעה בחבר. כמו כן, סוגיה זו חושפת בפנינו את החלקים בהלכה העוסקים בשאלות מוסריות שהתשובה להן היא לעיתים עמומה יותר מברוב תחומיה של ההלכה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב בין שמים לארץ - עיבור השנה לכבוד חודש העיבור חרגנו השבוע מעט מהמסגרת של המסכת הנלמדת ונעסוק בדיני עיבור שנה. לוח השנה העברי מושפע משני גורמים: הלבנה והחמה. על מנת שמניין החודשים על פי הלבנה לא יפגע במועדות, הוקם מוסד העיבור, אשר שבאמצעותו מכוונים חכמים את הלוח העברי גם אל השנה השמשית ואל העונות. בשיעור זה נעסוק במצוות העיבור – נבחן מדוע חודש העיבור הוא חודש אדר, ומהם השיקולים אשר על פיהם יכול בית דין לעבר את השנה. בחלק השני של השיעור נסקור את האופן שבו התבצע העיבור בפועל בבית הדין. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר דין שתוקי ספיקות הלכתיים שונים מתעוררים לגבי אדם המוגדר כשתוקי - מי שלא יודעים את זהותו של אביו. בשיעור זה נסקור בקצרה כמה מהשאלות הגדולות עמהם התעסקו הפוסקים שדנו בנושאים אלו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב שליח נעשה עד בשיעור זה נלמד על המחלוקת המובאת בגמרא בנוגע ל'שליח נעשה עד'. דרך שאלה זו, נגע בדיונים מרתקים בנושא מעמדו של השליח וסוגיה השונים של השליחות בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קידושי כהן לגיורת שהתגיירה בקטנותה בשיעור זה נעסוק בגדר ובמהות איסור החיתון בן כהן לגיורת בראי השאלה ההלכתית בנוגע לגיורת שהתגיירה בקטנותה בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קידושי כהן לגיורת שהתגיירה בקטנותה (חלק ב') בשיעור זה נשתדל לברר מהו יסוד איסור החיתון בין כהן לגיורת וכיצד ניתן להבין על פי יסוד זה את מחלוקות התנאים והראשונים בנוגע לדין זה. בשבתך

עמודים