גיטין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין גירושי נערה, קטנה ושוטה ברישא של המשנה נחלקו התנאים בעניין היכולת של נערה לקבל את גיטה מיד בעלה. כפי שנראה להלן, הראשונים נחלקו האם הרישא של המשנה עוסקת גם בקטנה, או דווקא בנערה. על כל פנים, שוטה ודאי איננה כלולה בדין הרישא. לעומת זאת, הסיפא של המשנה קובעת עיקרון רחב יותר: "כל שאינה יכולה לשמור את גיטה – אינה יכולה להתגרש". עיקרון זה נוגע לא רק למי שאינה יכולה לשמור על הגט מחמת גילה הצעיר, אלא גם לשוטה, שאיננה יכולה לשמור על הגט אף בגדלותה. מקורות – (א) גיטין סד: משנה וגמרא; רש"י ד"ה היא ואביה, אינה מתגרשת; תוספות ד"ה נערה המאורסה, וכל שאינה; רי"ף ל:-לא.; קידושין מג: ו-מד:, רמב"ן ד"ה הא דתנן; רמב"ם הל' אישות פ"ג הי"א. (ב) נערה נשואה – תוספות קידושין י. ד"ה ומקבל; רש"י קידושין מג: ד"ה היא ואביה, יבמות קט. ד"ה קטנה שהשיאה אביה, סנהדרין סט. ד"ה קנאה. (ג) קטנה ושוטה – יבמות קיג:, תוספות ד"ה יצתה; ראבי"ה סי' תתקנ"א. "נערה המאורסה, היא ואביה מקבלין את גיטה. אמר רבי יהודה: אין שתי ידים זוכות כאחת, אלא אביה מקבל את גיטה בלבד. וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה – אינה יכולה להתגרש" (גיטין סד:).
הרב אהרן ליכטנשטיין שלוש מידות בקטן בשיעור הקודם ראינו את המשנה העוסקת בגירושי קטנה (סד:). המשנה קובעת מהו הגיל המינימלי שממנו והלאה קטנה יכולה להתגרש: "כל שאינה יכולה לשמור את גיטה – אינה יכולה להתגרש". אגב דין זה עוסקת הגמרא בגילאים המינימליים שבהם יכולים קטן או קטנה ליצור חלויות מסוימות, כגון: זכייה, מקח וממכר, קידושין וחליצה. בסיומה של הסוגיה מסכם רבא את השלבים השונים בחייהם של הקטן או הקטנה, ואת המשמעות ההלכתית של כל שלב: "אמר רבא: ג' מדות בקטן. צרור וזורקו, אגוז ונוטלו – זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים, וכנגדן בקטנה מתקדשת למיאון. הפעוטות – מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין, וכנגדן בקטנה מתגרשת בקידושי אביה. הגיעו לעונת נדרים – נדריהן נדר והקדשן הקדש, וכנגדן בקטנה חולצת. ולמכור בנכסי אביו – עד שיהא בן עשרים" (גיטין סה.).
הרב אהרן ליכטנשטיין מילי ו"אומר אמרו" המשנה בדף סו.-סו: עוסקת באדם שמינה שניים או שלושה שליחים לכתוב גט לאשתו ולמסרו לה. המשנה דנה בשאלה: האם שליחים אלה רשאים למנות אנשים אחרים שיכתבו את הגט במקומם, או שהם חייבים לכתוב את הגט בעצמם? לפי המשנה, אם הבעל מינה שני שליחים בלבד – כולם מודים שהם חייבים לכתוב בעצמם, ואינם יכולים למנות שליחים במקומם. במקרה שהבעל מינה שלושה שליחים נחלקו התנאים האם הם רשאים למנות אחרים לכתיבה, כפי שנראה להלן מקורות – (א) גיטין סו. משנה וגמרא, תוספות ד"ה מתניתין, הא כתב הגט, אמרו; 'תורת גיטין' על אתר; רמב"ן ד"ה ואמר רב חסדא; ראב"ד ור"ן לג. בדפי הרי"ף; רמב"ם הל' זכייה ומתנה פ"ד ה"י, הל' גירושין פ"ה הל' ה-ו, הל' אישות פ"ג הי"ח, 'מגיד משנה' וחידושי הגר"ח על אתר. (ב) מילי - גיטין כט., רמב"ן ד"ה הא דאמר; רש"י גיטין עא: ד"ה דאמר; מהרי"ט ח"א סי' קכז; ר"ן פסחים ג: בדפי הרי"ף; רבי עקיבא איגר גיטין לב. ד"ה ודע, וע' בר"ן. .
הרב אהרן ליכטנשטיין עילות לגירושין . מקורות – (א) דברים כ"ד, א-ג; גיטין צ. משנה וגמרא, רש"י ומאירי על אתר; רשב"א ד"ה ירושלמי; ירושלמי גיטין פ"ט הי"א; רמב"ם הל' גירושין פ"י הכ"א, 'משנה למלך' שם; טור אבן העזר קי"ט, ב"ח שם; שולחן ערוך שם ג, 'פרי חדש' שם ס"ק ג, 'גט פשוט' ס"ק ו. (ב) משנה כתובות עב.; סוטה כה. "איבעיא להו..."; שו"ת הרשב"א ח"א סי' תקנז; שו"ת הר"ן סי' ט"ו. בשיעור זה, החותם את לימודנו, נעבור לסוגיה האחרונה במסכת גיטין (צ.-צ:), העוסקת בעילות לגירושין. למעשה, כבר בפסוקי התורה בפרשת הגירושין ניתן למצוא מספר עילות העשויות לגרום לאיש לגרש את אשתו: "והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה ערוַת דבר, וכתב לה ספר כריתֻת... ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת" (דברים כ"ד, א-ג).
הרב אהרן ליכטנשטיין מפתח הש"ס מקרות לשערים שנכתבו

עמודים