דף יומי מסכת ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ברכות דף מ – שם ומלכות ברכה שאין עימה שם ומלכות אינה ברכה. נביא מדבריו של מורנו הרב ליכטנשטיין זצ"ל בנוגע לתפקיד השם והמלכות בנוסח הברכה.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף מו – ברכת האורח נדון בהלכותיה ובמהותה של ברכת האורח.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף מז – כיצד יינצל אדם מהיות "עם הארץ"? לאור הברייתא העוסקת בהגדרת "עם הארץ", נבקש להתחקות אחר ערכים עליונים בהשקפה היהודית.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף נג – שכח ולא בירך במקום שבו אכל נדון בהכרעה המיוחדת במחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין מי ששכח ולא בירך במקום שבו אכל.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף נד – פתיחה לפרק "הרואה" עם ראשיתו של פרק "הרואה" נדון בברכות שונות שאין נוהגים לברכן, ובטעם הדבר.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף ס – ברכות השחר נדון באופיין של ברכות השחר.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף סא – "אפילו הוא נוטל את נפשך": על קידוש השם ואהבתו נדון במסירות נפשו של ר' עקיבא, ובדרך שבה הביע את אהבת ה'.
הרב אברהם סתיו ברכות דף ו – ריצה לדבר מצווה דיון ביחס שבין המצווה לרוץ לבית הכנסת למצווה לרוץ לדבר הלכה.
הרב אברהם סתיו ברכות דף ז – צדיק ורע לו דיון בהסברים השונים המובאים בגמרא לשאלת "צדיק ורע לו".
הרב אברהם סתיו ברכות דף יג – כוונה בקריאת שמע דיון בסיבתה ובאופייה של חובת הכוונה בפסוק הראשון של קריאת שמע.
הרב אברהם סתיו ברכות דף יד – הפסק בקריאת הלל ומגילה דיון בהבנת היחס שבין הלל ומגילה לקריאת שמע לעניין דיני הפסק.
הרב אברהם סתיו ברכות דף כ – בשני דרב יהודה דיון בתגובותיהם של אמוראים שונים לירידה הרוחנית שהיתה בזמנם.
הרב אברהם סתיו ברכות דף כא – ברכת התורה וברכת המזון דיון ביחס שבין אופי המחייבים בברכת התורה ובברכת המזון.
הרב אברהם סתיו ברכות דף כז – תפילת ערבית רשות דיון במהות החיוב של תפילת ערבית למאן דאמר תפילת ערבית רשות.
הרב אברהם סתיו ברכות דף כח – תפילות בית המדרש דיון בנוסחים השונים של תפילות בית המדרש ובמשמעויותיהם.
הרב אברהם סתיו ברכות דף לד – במקום שבעלי תשובה עומדים דיון במחלוקת האמוראים על מעמדם של בעלי תשובה ביחס לצדיקים גמורים.
הרב אברהם סתיו ברכות דף לה – מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל דיון במחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי בנוגע ליחס בין מצוות תלמוד תורה למנהג דרך ארץ.
הרב אברהם סתיו ברכות דף מא – קדימה בברכות דיון במחלוקת רבי יהודה וחכמים בעניין סדר הקדימה בברכות.
הרב אברהם סתיו ברכות דף מג – זמן ברכת המוגמר דיון בדברי הגמרא בעניין הזמן שבו יש לברך על ריחו של המוגמר.
הרב אברהם סתיו ברכות דף מח – אביי ורבא דיון באופי שיטותיהם של אביי ורבא לאור הסיפור בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו ברכות דף מט – שכח 'יעלה ויבוא' או 'רצה' דיון בשאלת הצורך לחזור ולברך במקרה של שכחת 'יעלה ויבוא' או 'רצה' בברכת המזון.
הרב אברהם סתיו ברכות דף נה – המאריך בתפלתו דיון ביחס שבין המאריך בתפילתו ובין המעיין בתפילתו.
הרב אברהם סתיו ברכות דף נו – חלומות ופשרם הרהור אודות פותרי החלומות.
הרב אברהם סתיו ברכות דף סב – קפנדריא דיון באופיו של איסור קפנדריא בהר הבית ובבית הכנסת.
הרב אברהם סתיו ברכות דף סג – בכל דרכיך דעהו דיון בגדרה ומשמעותה של הנחיית רבא לדעת את ה' "אפילו לדבר עבירה".

עמודים