דף יומי סדר נזיקין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק סלעים דינרין דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק תחלתו בפשיעה וסופו באונס דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק לקדם ברועים ובמקלות דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים 2 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק שאלה בבעלים 1 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק שאילה בבעלים ובעיות רמי בר חמא דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק בעיות רמי בר חמא 3 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק בעיות רמי בר חמא 4 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק דף צז דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק מתה מחמת מלאכה דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק שניים אוחזין 1 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק מיגו להוציא דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק ספק ממון דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק עד אחד לפטור משבועה 1 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק עד אחד לפטור משבועה 2 דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק שבועה ללא תביעה דף יומיומי בבא מציעא
הרב עזרא ביק כדנטרי אינשי דף יומיומי בבא מציעא
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף עד – מודה בקנס פטור נעמוד על יסודות בדין 'מודה בקנס – פטור', וננסה להבין על פי יסודות אלו את המחלוקת האם כאשר באו עדים לאחר הודאתו הוא מתחייב בקנס או שמא לא.