דף יומי סדר נשים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי יבמות דף נד – נפל מן הגג ונתקע נעסוק בהבנת המקרה של נפל מן הגג ונתקע ביבימתו
הרב ירון בן צבי יבמות דף נה – אשה מתקדשת לבעלה בהעראה נדון במחלוקת הסוגיות ביחס לגמר ביאה ולהעראה בקניין קידושין
הרב ירון בן צבי יבמות דף נו – מן הנישואין פסולות נדון בשאלה כיצד להתייחס למצב בו האישה נשאה ועוד לא נבעלה לדיני פסול נישואים לכהן ולאכילה בתרומה
הרב ירון בן צבי יבמות דף סא – איסור גיורת לכהן נעסוק בהסבר שיטת רש"י בהגדרת איסור הנישואין של זונה לכהן
הרב ירון בן צבי יבמות דף סב – שלשה דברים עשה משה מדעתו נדון בהבנת הדברים שמשה הבין מדעתו
הרב ירון בן צבי יבמות דף סג – אשה רעה בסוגייתנו עוסקת הגמרא בדרשות על הפסוק מספר קהלת "ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה" (ז, כו). מסופר שכאשר רב יהודה אביו של רב יצחק לימד אותו את הפסוק הזה, שאל רב יצחק את אביו האם יש לו דוגמא לאשה רעה, ואמר לו רב יהודה שאשתו, אמו של רב יצחק היא דוגמא לאשה רעה. על פניו לא מובן כיצד דיבר רב יהודה לשון הרע על אשתו, ויתכן לומר שבדבריו התכון ללמד את ההיתר לשאלתם של היושבים בישראל 'מצא או מוצא'. כיצד יתכן שיהיה מותר לומר שאשה מסויימת היא רעה?! בפשטות ניתן לומר שאשה כזו שניתן לומר עליה 'מר ממות', הטבע שלה מפורסם בפני כל ולכן אמירה זו אינה נכללת באיסור של לשון הרע. הקושי בהסבר זה הוא שלא ברור איזה אדם יכנס למיטה חולה שכזו – אם ידוע לו כי מדובר באשה 'רעה', מדוע שיתחתן איתה? אפשר לומר שמדובר בנטיות הטבעיות של אותה אשה, אך יש לה הבחירה לשנות את הטבע שלה והיא עובדת על מידותיה; החתן רואה באותה אשה את הטוב שבה ומאמין שיהיה להם טוב בחייהם ביחד. הרב ירון בן צבי
הרב ירון בן צבי יבמות דף סח – תרומה דרבנן נעסוק בשאלה מדוע החרש פוסל בת כהן מלאכול בתרומה ומדוע נישואים לכהן חרש אינן מתירים לאכול אף בתרומה דרבנן
רבני ותלמידי הישיבה יבמות לו - עבר ונשא מינקת או שנשא אישה בלי "הבחנה" נעסוק בהלכותיו של מי שהיפר את תקנת חכמים, ונשא אלמנה מינקת או שנשא אלמנה בלי להמתין "חודשי הבחנה".

עמודים