ד"ת קצרים: ה"בעל שם טוב" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת צו - צו וזירוז לכאורה, לשון `צו` הוא לשון של פקודה הבאה מגורם חיצוני. אמנם, רש`י והמדרש הופכים את משמעותה של המילה, וקובעים `אין צו אלא לשון זירוז`. מדרש זה שימש יסוד לאדמו`ר מפיאסצנה, כשהסביר שכדי שהאדם לא ירגיש כל הזמן כפוי לעשות דברים שהוא אינו חפץ בהם - עליו לסלק את המחשבות המוטעות אודות רצונו. כשיבין שרצונו האמיתי הוא `עשה רצונך כרצונו` - אז יסתלקו מאליהן כל המחשבות הזרות הללו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שמיני - עבירותיהם של הצדיקים הבעש`ט הסביר בשם האר`י ז`ל: `אל תבוש כי לכך נבחרת - נבחרת כדי שתבוש`. מכאן, למדו ר' אלימלך מליז'נסק וה`אוהב ישראל` מאפטא שהקב`ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כדי שיראו האנשים הפשוטים ויכניסו בלבם הרהורי תשובה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תזריע - בדמייך חיי ימי ספירת העומר הם ימים של אבל, אך גם ימים של ספירה לקראת הגאולה. בתהליך טהרת המצורע, הציפור האחת נשחטת והציבור השנייה נטבלת בדמה ומטהרת את המצורע. אלו הן רק שתי דוגמאות לקושי ולצרות הכרוכים בחבלי הגאולה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת מצורע - רפואה שלמה הגאווה, הגורמת לצרעת, אינה מאפשרת לחוטא להירפא מקללתה. תקנתו של הגאוותן היא ליטול שני תולעת ואזוב, ולבוא אל הכהן. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פסח - חוזרים בשאלה בכל הלילות אנו מנסים לעשות תשובה, אבל פסח הוא חג של שאלות. החושך גדול במשך כל השנה, אבל דווקא בחג של הגאולה - הקושיות מתעצמות. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פסח - אילו לא שיקע צרינו בתוכו... שלא נסחב איתנו את שאריות מצרים גם לארץ ישראל, אלא נזעק לה' בכל הכוח. וישועת ה' כהרף עין. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת קדושים - קידוש החול בפרשת אחרי-מות מצווה התורה להתרחק מן הקודש, ואילו בפרשת קדושים היא מצווה להידבק בקב"ה. חז"ל עסקו רבות במתח שבין שני הציוויים האלו, וחכמי החסידות הסבירו שהאדם צריך להעלות את ענייני החולין והיום-יום לדרגה של קדושה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת אמור - ספירת העומר: פתחו שערים ויבוא גוי צדיק ספירת העומר מייצגת את העלייה ההדרגתית, שהראי"ה קוק מוצא לה רמז בטעם ה"דרגא". עלייה זו היא איטית וקצובה, אך היא גם תמידית ואינה מפסיקה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בהר - הרצון לקשר עם הקב`ה הדרגה הנמוכה ביותר, מתחת לדרגתו של מי שכבר אינו מתפלל לשוב בתשובה, היא דרגתו של מי שחושב שהוא בדרגה גבוהה. הוא השיג מעט, אך כיוון שנכנסה בו קצת יראה - נכנסה בו גאווה, ואין הוא והקב`ה יכולים לדור במחיצה אחת. הבנה זו היא בסיס ויסוד בתורתו של הבעל שם טוב, שבתחומים מסויימים העדיף את היהודים הפשוטים על פני הלמדנים. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בחוקותי - בזכות לימוד זכות בבית מדרשו של הבעש`ט למדנו שכשם שיש ללמד זכות על עם ישראל, כך יש ללמד זכות גם על הקב`ה, בקבלת הייסורים באהבה. לכן, השתדלו הוגי החסידות לפרש את פסוקי הקללה כברכה, או לפחות להראות את יתרונה של הברכה על הקללה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת במדבר - על האדם וסביבתו האם הצדיק צריך להתעלם מסביבתו, בבחינת `ולא יבוש מן המלעיגים עליו` או שמא עליו דווקא להתערב עם הסובבים אותו כדי שלא להיות 'צדיק בפרווה'? במדרש על פרשתנו עולים שני כיוונים מנוגדים. נראה, שבעזרת הסבריו של הבעש`ט ניתן לשלב ביניהם. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת נשא - כה תברכו את בני ישראל ר' לוי-יצחק מברדיטשב הסביר שמידת `כה` היא שהקב`ה כביכול מתנהג אל האדם כפי שהאדם מתנהג. הכוהנים נושאים את ידיהם כאשר הידיים מופנות למטה, ולא למעלה בתחינה, שכן הם כאילו מעניקים לקב`ה, ולא רק מבקשים ממנו. מי שנושא פנים לקב`ה - אף הקב`ה נושא לו פנים. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בהעלותך - להינצל מהאספסוף ולנצל אותו בפרשתנו, האספסוף התאווה לבשר והתלונן על משה ואהרן. כיצד אפשר להינצל מהנטייה האספסופית של הגוף, וחשוב מכך - כיצד אפשר לנצל אותה לעבודת ה'? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שלח - ועשו להם ציצית מהו יסוד הציצית? הציצית רומזת לקב`ה, לתורה ולתרי`ג המצוות, וייעודה הוא להכניס באדם יראת שמיים. על כן, היא מהווה קשר ישיר עם רבונו של עולם, קשר שאפילו המלאכים לא זוכים לו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת קורח - בין צדיק לרשע האם המחלוקת בין המתנגדים לחסידים, שגלשה להאשמות אישיות קשות כנגד אדמו"רי החסידות, נתפסה בתורת החסידות כמחלוקת לשם שמיים? מחד, מצאנו בשם הבעש"ט שההאשמות הזדוניות הללו הן האשמות ללא יסוד; אך מאידך, הבעש"ט הסביר שכל ההאשמות הן אמיתיות, ומכוונות ל'רע' שבצדיק. שהרי גם הצדיק - לא נולד צדיק גמור. כוח בחירתו הוא שהבדיל אותו מהרשע, שנולד עם אותם נתוני פתיחה כשלו. ממילא, גם ההאשמות החמורות ביותר הן נכונות, אך מכוונות לרע שבניצוצי נשמתו.. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת חוקת - מטהרת טמאים ומטמאת טהורים ייחודה של הפרה האדומה הוא בפעולתה הכפולה: היא מטמאת טהורים ומטהרת טמאים. פעולה כפולה זו באה לידי ביטוי במרכיביו של אפר הפרה: הארז והאזוב מסמלים את האיזון הדרוש בין הצניעות והענווה לבין קורטוב הגדלות והגאווה הדרושים לאדם. איזון דומה מצאנו ביחס ללימוד שלא לשמה: בדרך כלל, צריך האדם ללמוד לשמה בלבד, אך כאשר הוא מרגיש שהוא עומד ליפול - עליו להיעזר בתרופת ה`שלא לשמה` כדי להתגבר על יצרו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בלק - על העיוורון מה פשר סתימות עינו של בלעם? רש`י מביא שתי דעות: יש שפירשו שבלעם היה סומא באחת מעיניו, ואונקלוס תרגם שבלעם ראה היטב (מראות נבואה). בסיפור של ר' נחמן, `מעשה משבעה קבצנים`, אנו רואים שהעיוור, שאינו מסתכל על העולם הזה, הוא הרואה האמיתי. גם הבעש`ט הסביר שהקב`ה סימא את עין בלעם כדי שלא יוכל לחטוא באותה עין, וכך תוכל לשרות עליו נבואה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת פינחס - אוהבי ה' שנאו רע כיצד ניתן להילחם בתאוות המטות את האדם לדרך הרע? האם גם למידת השנאה יש שימוש חיובי? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת מטות - טבילת אש המלחמה במדיינים שימשה לחז`ל אב-טיפוס למלחמת היצר. עיקרי התכסיסים למלחמה נגד היצר הרע נלמדים ממלחמה זו: שימוש בכלי החרב, שימוש בכליו של היצר הרע עצמו, העלאת הרע לקדושה, `כבולעו כך פולטו`, ומעל לכל - קירוב יהודים לעבודת ה'. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת מסעי - בדרך הלא-קלה אל המנוחה ואל הנחלה מסעו של עם ישראל לארץ ישראל עשוי להזכיר לנו את מסעו המופלא של הבעש`ט לארץ ישראל, שהסתיים בכישלון. מהי המשמעות הרוחנית של מסע זה? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת דברים - פחדו בציון חטאים יסודו של חטא המרגלים היה בפחד מפני יושבי הארץ. משה אמר לבני ישראל שאל להם לפחוד מהענקים יושבי הארץ, כיוון שה' איתם. האדם צריך לפחד ולהתמלא יראה רק מהקב`ה ומהחשש שימרוד בו, והבעש`ט לימד ששתי היראות תלויות זו בזו: מי שאינו ירא מה' ית' - ירא מדברים אחרים. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ואתחנן - אהבת עולם אהבתיך כאשר אדם מישראל לומד תורה - הוא קורא בשמו של הקב`ה, ורחמיו של ה' ית' מתעוררים. כך מבטא הבעש`ט את הקשר שבין העיסוק בתורה לבין אהבת ה' הנצחית. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת עקב - ובו תדבק אחת מהדרישות המופנות כלפי בני ישראל היא הדבקות בקב`ה. מהי אותה דבקות? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ראה - פתוח תפתח גדולי החסידות הצטיינו במצוַת הצדקה. בניגוד לשאר המצוות, שעלולות להזדהם על ידי פניות שונות, מצוַת הצדקה היא לעולם מצווה, שכן מכל מקום האדם מחיה את העני. כמו כן, כשם שהאדם מתייחס לעני - כך מתייחס אליו הקב"ה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שופטים - תמימות ופשיטות?! חכמה גדולה! הרב נחמן מברסלב עסק רבות בצורך לעבוד את ה' בתמימות ובפשיטות, `כמו בהמה`. מתברר, שהדבר עשוי להיות כה קשה, עד שתלמידו הרב נתן מברסלב חיבר תפילה מיוחדת על כך... ה`בעל שם טוב` על התורה

עמודים