ד"ת קצרים: ה"בעל שם טוב" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי תצא - על קן ציפור יגיעו רחמיך הבעש`ט, כמו הרמב`ם חשב שמותר לנו להתפלל לקב`ה ולבקש ממנו שירחם עלינו כשם שריחם על הציפור במצוַת שילוח הקן. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי תבוא - הפותח שער לדופקי בתשובה יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשיות ניצבים-וילך - לא נפלאת היא ממך יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי ראש השנה - אין לנו על מי לסמוך יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי יום הכיפורים - לבקש משם, בהיותו קרוב יש שתי דלתות של תשובה, שדרכן נכנסים אל הקודש. חודש אלול מיוחד בכך שכל התפילות שלא התקבלו במשך כל השנה - מתקבלות בו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת נח - צוהר תעשה לתיבה כיצד מתפללים? מהי התפילה? מהי התפילה הנשגבה, וכיצד נוכל לכוון יותר בתפילה?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת לך-לך - בין אברהם לבלעם המשנה באבות מבחינה בין תלמידיו של אברהם אבינו לבין תלמידיו של בלעם הרשע. האם ההבדל בין תלמידי אברהם לבין תלמידי בלעם אכן נעוץ במידותיהם השונות? אולי לכולם אותם מידות, וכל אחד משתמש בהם באופן שונה?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וירא - השמחה שהלכה לאיבוד `את יצחק והעלהו לעולה` - כי ע`י השמחה והצחוק לשם שמיים, מעלה כל ימי הצחוק של הבחרות גם כן למעלה`. מהי שמחה חיובית ומהי שמחה שלילית?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת חיי-שרה - `ואבוא היום אל העין` וגו' לעיתים, פשט הכתוב מסנוור אותנו, ואיננו שמים לב לרבדים נוספים הקיימים בכתוב: לדרש, לרמז ולסוד. בשיחתו של אליעזר - `שיחתם של עבדי אבות` - רמוזים סודות גדולים שאינם נמצאים אפילו בחשובי החידושים של הבנים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תולדות - יתן ויחזור ויתן צדיק אמיתי הוא זה שמעביר לעולם כולו את השפע האלוקי, כאשר לו עצמו - די לו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויצא - `ויאהב יעקב את רחל` מה יעשה אדם שנופלת בלבו אהבה רעה? כיצד יכול אדם לפעול בלבו התרגשות והתפעלות מדברים שבקדושה? לפעמים המלך מזמין את האדם לבירור. רק טפש ינסה לרצות את השליח, במקום לרוץ למלך ולרצות אותו באופן ישיר.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וישלח - בין יראה ליראת ה' מהי היראה הראויה? מה היחס בין הפחד שפוחד האדם מזאבים או מאויבים לבין היראה שעליו לירוא מהקב`ה?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וישב - `ארץ מגורי אביו` ה`תולדות יעקב יוסף`, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, גזר את שם ספרו הגדול מפסוקי הפתיחה של פרשתנו. בשתי דרשות על פסוקים אלו, הוא מציע לנו - החיים בצל הטרור והאנטישמיות - כיצד לכלכל את צעדנו.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת מקץ - הבהמיוּת שבעולם הזה חלומותיו של פרעה מהווים דוגמא וסמל לשאיפות הבהמיוֹת שלנו: לבלוע את הפרות עבות המראה והבריאות. דווקא יוסף - בעל החלומות - מצליח לשמור על שאיפותיו הרוחניות. מהו סוד הצלחתו?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויגש - צער השכינה וצער הבנים השולחן-ערוך פותח בחובה להצטער על חורבן הבית, והגמרא פותחת בכך שהקב`ה מצטער על גורלם של בניו. צער השכינה על גורלנו גדול מצערו ית', כביכול, על מצבו, ואף גדול מצערנו שלנו על המצב שבו אנו נמצאים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויחי - המשיח יבוא בהיסח הדעת הגמרא כותבת ש`שלושה באים בהיסח הדעת: משיח, מציאה ועקרב`. בתורתו של הבעש`ט, הפכה אמירה זו לעקרונית: המשיח יבוא דווקא כשלא יתעסקו בו, ומי שמתעסק בו - מעכב את בואו. מה פשר קביעה זו?
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שמות - גאולה שלא כדרך הטבע האם חטא משה בדבריו אל הקב`ה - `למה הרעות לעם הזה`? האדמו`ר מפיאסצנה, בספרו `אש קודש`, מסביר שמשה הבין ששעבוד מצרים הוא שעבוד שלא כדרך הטבע, ולכן אף הגאולה ממנו צריכה להיות שלא כדרך הטבע.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וארא - שמותיו והנהגותיו של הקב`ה הקב`ה מתגלה אלינו בשמות שונים המייצגים הנהגות שונות. למרות זאת, אנו נדרשים להתייחס אליו בדרך אחת: `בכל מאודך - בכל מידה ומידה שמודד לך, הווי מודה לו מאוד מאוד`. לדברי האדמו`ר מצ'רנוביל, בספרו `מאור עיניים`, כשאנו מודים לקב`ה על שהוא מודד לנו במידת הדין - נהפך בזה הדין לרחמים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בא - הלומד מכל אדם אין אדם רואה נגעי עצמו, ואין לו אלא להשתמש באנשים אחרים לשם כך. כל דבר שברא הקב`ה בעולמו - יש לקחת ממנו ולהשתמש בו לעבודת ה', ומכל דבר צריך האדם ללמוד להעביר על עצמו ביקורת בונה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בשלח - אז ישיר משה פירש ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב: כל מה שהאדם עושה - הוא מפעיל את הקב`ה לעשות כמוהו, וזה מה שנאמר `ה' צלך`. כאשר במערכה הראשונה מופיעים כינורות וכלי זמרה - במערכה האחרונה ודאי תהיה סיבה אמיתית להשתמש בהם...
הרב דניאל סרי-לוי פרשת יתרו - המניעות בעבודת ה' פעמים רבות, נתקל האדם במניעות המפריעות לו בעבודת ה'. ר' נחמן מברסלב נהג להסביר שהקב`ה חבוי גם בתוך המניעות, וגם על ידן ניתן להתקרב לה' ית'. ועל זה אמר הכתוב: `ומשה נגש אל הערפל, אשר שם הא-לוהים`.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת משפטים - והא-לוהים אִנה לידו רש`י על פרשת הרוצח בשגגה מסביר שהקב`ה מסובב את העניינים כך שאדם שרצח בשוגג ואדם שרצח במזיד יזדמנו לאותו פונדק, הרוצח בשגגה יפול מהסולם על הרוצח במזיד וכך כל אחד יתחייב את העונש המגיע לו. ב`מי השילוח` מצאנו הסבר מעניין לדברי רש`י. אדם שיש בלבו מידה רעה - הקב`ה מסבב שמידה זו תצא לפועל במעשה רע, כך שהאדם יתעורר לחזור בתשובה ממידתו הרעה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תרומה - ואפילו במילי דשטותא `מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי`. מכך למד הבעש`ט שאפשר לקחת מכל דבר לעבודת ה', ובסופו של דבר - חזקה על האדם שיבין מהם הדברים החשובים והראויים ומהם הדברים הלא-חשובים. אותו יסוד עצמו שימש גם את ר' נחמן מברסלב, באומרו שצריך האדם להיות בשמחה תמיד, ואפילו לשמח את עצמו `במילי דשטותא`...
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תצוה - על לב אהרן הצדיק אינו רק סמכות רוחנית והלכתית, אלא גם 'בעל השדה', 'הרועה' - השומע את מכאובם וצערם של עם ישראל, ומביא את תפילותיהם לפני הקב`ה. עובדה זו מסומלת ע`י הנחת החושן על לב אהרן.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי-תשא - וראית את אחורי ופני לא יראו במעמד חורב, לאחר חטא העגל, הקב`ה הראה למשה `קשר של תפילין`. מה משמעותו של קשר זה? בעל `מי השילוח` מסביר שקשר התפילין שלנו ושל הקב`ה מסמל את הקשר ההדדי: הקב`ה לא יפסיק לאהוב אותנו אפילו אם נחטא, ואנו נמשיך לאהוב את הקב`ה בכל מידה ומידה שהוא מודד לנו.

עמודים