ד"ת קצרים: ה"בעל שם טוב" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקהל - ככל אשר צוה ה' את משה הביטוי `ככל אשר צוה ה' את משה` חוזר שוב ושוב בפרשיות המשכן. מהי משמעותו של ביטוי זה? ה`אור החיים` הקדוש מסביר שהתורה פירטה רק את מיעוט הלכות המשכן, ורוב ההלכות - ודווקא הפנימיות שבהן - נותרו בחינת תורה שבעל פה. אף אנו, כאשר באים לקיים מצווה מן המצוות, שומה עלינו ללמוד גם את ההלכות שאינן כתובות במפורש - פנימיות ההלכה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקרא - אשר נשיא יחטא לעיתים, הקב`ה שולח לנו צדיקים כדי שיזכירו לנו את הקב`ה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת צו - צו וזירוז לכאורה, לשון `צו` הוא לשון של פקודה הבאה מגורם חיצוני. אמנם, רש`י והמדרש הופכים את משמעותה של המילה, וקובעים `אין צו אלא לשון זירוז`. מדרש זה שימש יסוד לאדמו`ר מפיאסצנה, כשהסביר שכדי שהאדם לא ירגיש כל הזמן כפוי לעשות דברים שהוא אינו חפץ בהם - עליו לסלק את המחשבות המוטעות אודות רצונו. כשיבין שרצונו האמיתי הוא `עשה רצונך כרצונו` - אז יסתלקו מאליהן כל המחשבות הזרות הללו.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שמיני - עבירותיהם של הצדיקים הבעש`ט הסביר בשם האר`י ז`ל: `אל תבוש כי לכך נבחרת - נבחרת כדי שתבוש`. מכאן, למדו ר' אלימלך מליז'נסק וה`אוהב ישראל` מאפטא שהקב`ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כדי שיראו האנשים הפשוטים ויכניסו בלבם הרהורי תשובה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תזריע - בדמייך חיי ימי ספירת העומר הם ימים של אבל, אך גם ימים של ספירה לקראת הגאולה. בתהליך טהרת המצורע, הציפור האחת נשחטת והציבור השנייה נטבלת בדמה ומטהרת את המצורע. אלו הן רק שתי דוגמאות לקושי ולצרות הכרוכים בחבלי הגאולה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת קדושים - קידוש החול בפרשת אחרי-מות מצווה התורה להתרחק מן הקודש, ואילו בפרשת קדושים היא מצווה להידבק בקב"ה. חז"ל עסקו רבות במתח שבין שני הציוויים האלו, וחכמי החסידות הסבירו שהאדם צריך להעלות את ענייני החולין והיום-יום לדרגה של קדושה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת אמור - ספירת העומר: פתחו שערים ויבוא גוי צדיק ספירת העומר מייצגת את העלייה ההדרגתית, שהראי"ה קוק מוצא לה רמז בטעם ה"דרגא". עלייה זו היא איטית וקצובה, אך היא גם תמידית ואינה מפסיקה.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בהר - הרצון לקשר עם הקב`ה הדרגה הנמוכה ביותר, מתחת לדרגתו של מי שכבר אינו מתפלל לשוב בתשובה, היא דרגתו של מי שחושב שהוא בדרגה גבוהה. הוא השיג מעט, אך כיוון שנכנסה בו קצת יראה - נכנסה בו גאווה, ואין הוא והקב`ה יכולים לדור במחיצה אחת. הבנה זו היא בסיס ויסוד בתורתו של הבעל שם טוב, שבתחומים מסויימים העדיף את היהודים הפשוטים על פני הלמדנים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת במדבר - על האדם וסביבתו האם הצדיק צריך להתעלם מסביבתו, בבחינת `ולא יבוש מן המלעיגים עליו` או שמא עליו דווקא להתערב עם הסובבים אותו כדי שלא להיות 'צדיק בפרווה'? במדרש על פרשתנו עולים שני כיוונים מנוגדים. נראה, שבעזרת הסבריו של הבעש`ט ניתן לשלב ביניהם.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת נשא - כה תברכו את בני ישראל ר' לוי-יצחק מברדיטשב הסביר שמידת `כה` היא שהקב`ה כביכול מתנהג אל האדם כפי שהאדם מתנהג. הכוהנים נושאים את ידיהם כאשר הידיים מופנות למטה, ולא למעלה בתחינה, שכן הם כאילו מעניקים לקב`ה, ולא רק מבקשים ממנו. מי שנושא פנים לקב`ה - אף הקב`ה נושא לו פנים.
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בהעלותך - להינצל מהאספסוף ולנצל אותו בפרשתנו, האספסוף התאווה לבשר והתלונן על משה ואהרן. כיצד אפשר להינצל מהנטייה האספסופית של הגוף, וחשוב מכך - כיצד אפשר לנצל אותה לעבודת ה'?

עמודים