ד"ת קצרים: ה"שפת אמת" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עדיאל זימרן פרשת שמיני - טובים דודיך מיין לדברי ה`שפת אמת`, חטאם של נדב ואביהו היה שעשו שלא כציווי. מעונשם החמור יכולים אנו ללמוד כי עיקר קיום המצוות צריך להיות מתוך קבלת עול מלכות שמיים וציות, ולא מתוך הבנת טעמי המצוות. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת תזריע - מדוע קדמה תורת החיה לתורת האדם? המדרש מסביר שהאדם נברא סמוך לשבת כיוון שהוא מצוי בין החול לבין הקודש. על פי עיקרון זה, מסביר ה`שפת אמת` את מהותה של מצוַת ברית המילה. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת אחרי מות - קדושה ומעשה ארץ מצרים מה חשיבותה של פרשת העריות, שאנו קוראים בה ביום המקודש בשנה - ביום הכיפורים? ה`שפת אמת` מסביר שמדיני העריות אנו למדים שדיני הקדושה אינם שייכים רק למקדש, לשבת ולימים הטובים, אלא הקדושה שייכת לכל חלקי הבריאה. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת אמור - אמרות טהורות `בעשרה מאמרות נברא העולם` - יש בכך כדי ללמדנו שלמרות שאנו נוטים להעריך את החומר, ולא את הרוח, הרי דווקא המאמר הוא יסוד הקיום בעולם. זוהי הסיבה לכך שדווקא בפרשיות הקדושה והטהרה חוזרת התורה פעמים רבות על מילים המציינות אמירה. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת בהר - מה עניין שמיטה להר סיני במצוַת השמיטה, מדגישה התורה שהארץ צריכה לשבות; במצוַת היובל, התורה מדגישה שהאדם הוא זה ששובת. ה`שפת אמת` מדמה את ההבדל בין שתי המצוות הללו להבדל שבין התפילין של ראש לבין התפילין של יד: קודם צריך האדם לקשור את עצמו למצוות, ורק אחר כך הוא מתחבר אליהן ומבין כי קיום המצוות הוא החופש האמיתי. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן ספר במדבר - המניין והמדבר במצוַת השמיטה, מדגישה התורה שהארץ צריכה לשבות; במצוַת היובל, התורה מדגישה שהאדם הוא זה ששובת. ה`שפת אמת` מדמה את ההבדל בין שתי המצוות הללו להבדל שבין התפילין של ראש לבין התפילין של יד: קודם צריך האדם לקשור את עצמו למצוות, ורק אחר כך הוא מתחבר אליהן ומבין כי קיום המצוות הוא החופש האמיתי. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת נשא - אשר אני שוכן בתוכם מדוע מסלקים את הטמאים מן המחנה? ומה הקשר בין שילוח הטמאים לבין השבת? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת בהעלותך - כי נר מצווה כיצד יכולה הדלקת המנורה לנחם את אהרן על כך שלא השתתף בהקרבת קרבנות הנשיאים? ה`שפת אמת` מסביר שהדלקת המנורה מסמלת את יישום העקרונות הגדולים של התורה בחיי המציאות באמצעות קיום המצוות, ולכן היא מסמלת למעשה את מהותו של המשכן. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת שלח - הציצית והבגד דווקא הבגד, המסמל את החיצוניות, נבחר לשאת את הציצית, האמורה להזכיר לאדם את מצוות ה'. כך, מסמלת מצוַת הציצית את תפקידו של האדם בעולם - להעלות את החומר הגס אל הקדושה. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת קורח - במה טעה קורח? קורח זלזל במבנה ההיררכי של עם ישראל, וטען שאין צורך בהנהגה. לטענתו, די בכך שאדם ירצה להיות קרוב לקב`ה כדי שיהיה קרוב אליו ית', ואין לו צורך בעדה בשלמותה שיתגלה עליה הקב`ה. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת חוקת - התורה והמים התורה היא טבעית לאדם, אך האדם נדרש לחפש אחריה. בכך, דומה היא למים, שהאדם מחזר אחריהם כל ימיו, כדי שלא למות מצמא. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת בלק - תלמידיו של אברהם ותלמידיו של בלעם ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת פינחס - כהונה אהבה ושלום ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשיות מטות-מסעי - להכיר שהכל מאת ה' ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת דברים - דיבורו של משה וקבלת התורה ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת ואתחנן - כוחה של התפילה ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת עקב - שני הפתחים של עבודת ה' ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת ראה - הקללה והברכה ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת שופטים - תמים תהיה עם ה' אלוקיך ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת כי תצא - בכל דרכיך דעהו ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת כי תבוא - מה עניין יציאת מצרים אצל ביכורים? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן ראש השנה - התקיעה בשופר ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת ניצבים - אתם נצבים היום כלכם ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן סוכות - הישיבה בסוכה והשיבה אל ה' ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת האזינו - מה פשר הסתרת פניו של הקב`ה? ה`שפת אמת` על התורה

עמודים