ד"ת קצרים: נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק בן-דוד פרשת דברים - תפקידם הכפול של השופטים פרשת מינוי השופטים מתוארת בפרשת יתרו כמתרחשת לפני מעמד הר סיני, ואילו בפרשת דברים - כמתרחשת לפני קבלת התורה. מה פשר סתירה זו? ייתכן שלתפקידם של השופטים יש אופי כפול, במקביל לתיארוך הכפול של מינויים: מחד - הם שליחי הציבור ואחראים להשכין שלום בין האנשים; ומאידך - הם שליחיו של הקב`ה, ואחראים ליישם את דיני התורה על הסכסוכים המובאים לפניהם.
הרב יצחק בן-דוד פרשת עקב - חטא משה ואופייה של הארץ מתיאורה של התורה לארץ ישראל - `ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה`, ניתן ללמוד על ההתקדמות הרוחנית שניתן להפיק מקשיים ומבעיות. משה רבנו במי מריבה לא השכיל להפיק משמעות רוחנית מהבעיה שהעם נקלע אליה, וניסה לפתור את הבעיה בדרך ארצית-ריאלית. לכן, הוא לא זכה להיכנס לארץ, שייחודה הוא בכך שהבעיות הגשמיות שבה מצביעות על מצוקות רוחניות.
הרב יצחק בן-דוד פרשת ראה - מצוַת הצדקה בחו`ל ובארץ ישראל התורה מייחדת שתי פרשיות שונות למצוַת הצדקה. ייתכן שכפילות זו מעידה על כפילות באופי המצווה: הצדקה בחוץ לארץ - מטרתה עזרה לנזקק, ואילו הצדקה בארץ ישראל כוללת גם מימד של דאגה מקיפה יותר, לחברה צודקת ושוויונית.
הרב יצחק בן-דוד פרשת שופטים - דינים הנלמדים בי`ג המידות מה מעמדם של הדינים שלמדו חז`ל באמצעות שלוש-עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן? האם דינים אלו נחשבים לדינים דאורייתא וניתן למנות אותם במניין המצוות, או שמא מעמדם נחות יותר, מעין דינים דרבנן? בשאלה זו נחלקו הרמב`ם והרמב`ן, ונראה שמחלוקתם משקפת מחלוקת ביחס להיקף ואופי השפעת חז`ל על התורה שבכתב.
הרב יצחק בן-דוד פרשת כי תצא - ספיקא דאורייתא - לקולא או לחומרא? הגמרא מביאה לימוד מיוחד לכך שספק ממזר מותר לבוא בקהל. הראשונים נחלקו כיצד יש להתנהג בספיקות מדאורייתא בשאר המצוות: לדעת הרמב"ם, בכל הספקות דאורייתא יש להקל מדאורייתא, ואילו לדעת הרשב"א, גם מדאורייתא יש להחמיר בכל הספקות. ייתכן שגם הרמב"ם יודה שבמצוות עשה - יש להחמיר בספקות אפילו מדאורייתא.
הרב יצחק בן-דוד פרשת כי תבוא - מצוַת הביכורים שני פנים למתנת הביכורים: מחד - היא ניתנת לקב"ה, ומאידך - היא ניתנת לכהן. בכך, היא עומדת בניגוד למעשרות, הניתנים באופן ישיר ללוי. הבחנה יסודית זו יכולה להסביר כמה הבדלים הקיימים בין הביכורים לבין המעשרות: אי-הפרשת מעשר אוסר את הפירות ואילו אי-נתינת ביכורים אינו אוסר; כולם חייבים בביכורים אך רק מי שרוצה להשתמש בפירות או לאוכלם חייב במעשר.
הרב יצחק בן-דוד פרשת ניצבים - מצוַת התשובה האם לדעת הרמב`ם יש מצווה לשוב בתשובה? מדבריו בספר המצוות וב`משנה תורה` נראה שאין מצווה כזו, והתורה רק מנחה את האדם המבקש לשוב בתשובה שעליו להתוודות במהלך התשובה; אך מהכותרת להלכות תשובה נראה בבירור שאף לדעת הרמב`ם יש מצווה חיובית לשוב בתשובה. מה פשר סתירה זו?
הרב יצחק בן-דוד פרשת וילך - מצוות הקהל וכתיבת ספר תורה מה טיבן של מצוות ההקהל וכתיבת ספר התורה? מדוע מצוות אלו נזכרו באמצע פרשייה אחרת - פרשיית כתיבת ספר התורה ע`י משה ומסירתו למשמרת ללויים?
הרב יצחק בן-דוד פרשת האזינו - מצוַת כתיבת ספר תורה האם כל אדם חייב לכתוב לו ספר תורה, או שדי לו לקנות ספר כזה? מדוע התורה ניסחה את הציווי לכתוב ספר תורה בלשון "כתבו לכם את השירה הזאת"?
הרב יצחק בן-דוד פרשת וזאת הברכה - חידוש הסמיכה האם ניתן לחדש את הסמיכה בימינו? הרמב"ם כותב שאם יסכימו כל חכמי ארץ ישראל לסמוך מישהו - הרי הוא סמוך, אולם ייתכן שהוא מסתפק בדבר. במאה ה-16, על רקע בעיית האנוסים, התעורר פולמוס הסמיכה במלוא עוזו.
הרב יצחק בן-דוד פרשת בראשית - המאורות הגדולים ויום השבת שתי מערכות של מועדים מקודשים מוכרים בעולם ההלכה: המערכת של שלושת הרגלים, המבוססת על הירח והשמש, והמערכת של ימי השבוע, המבוססת רק על האמונה בקב`ה, בלי עוגן בעולם המציאות. באופן מפתיע, דווקא המערכת המציאותית נקבעת באופן בלעדי ע`י בני אדם, ואילו המערכת השנייה קבועה וקיימת משבעת ימי הבריאה.

עמודים