ד"ת קצרים: עיון באגדה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק בלאו פסחים קי: - שדים ואמונות תפלות מדוע חז`ל לא יצאו בתקיפות נגד אמונות תפלות, אלא השאירו להמון העם מקום להאמין בהן? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו יומא לה: - מפני מה לא עסקת בתורה?! הגמרא מביאה שלושה אנשים המלמדים שכולם יכולים לעסוק בתורה: עשירים, עניים ורשעים. מדוע משווה הגמרא בין שלושת סוגי האנשים הללו? מדוע דווקא יוסף הצדיק נבחר כמודל ללימוד תורה ע`י רשע? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו יומא לה: - עסקו של בית המדרש בתקופתו של הלל, היו גובים כסף בכניסה לבית המדרש. לעיתים אין מנוס מכך, אולם יש לשמור על היחס הראוי בין העיקר - לימוד התורה - לבין הטפל - בית המדרש כעסק. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו סוכה לא. - לא להתייאש! מדוע חייב רב נחמן את ראש הגלות, שעבדיו גנבו עצים מאישה זקנה ובנו מהם סוכה, לשלם לאישה המסכנה רק פיצוי כספי? שאלה זו משמשת את ר' צדוק הכהן מלובלין כדי לטוות חוט המתחיל באברהם ושרה, הזוכים לבן לאחר שכבר התייאשו מלקוות לו, לבין כל יהודי ויהודי. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו סוכה נב. - חדשנות ויצר הרע כיצד נתמודד עם החדשנות שמשתמש בה היצר הרע כדי להביא את האדם לחטא? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו תענית כ. - ר' אלעזר והמכוער מהו היחס הראוי בין התורה לבין העולם: האם תלמיד חכם צריך להתבונן על העולם בצורה שלילית, או שמא עליו לחפש בו צדדים חיוביים? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו מועד קטן כה. - הספד ואמת מדוע לא עברה מיטתו של רב הונא בדלת לאחר שנפטר? כיצד ראוי להספיד תלמיד חכם שמת: כפי מידתו הגדולה, בצורה שאולי לא תובן ע`י ההמון, או בצורה פופולרית יותר, כמידתם של השומעים? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו כתובות קג. - על מנהיגות ולימוד תורה רבי בחר שלא למנות את ר' חייא לממשיכו בראשות הישיבה שכן הוא לא רצה לפגוע בעשייתו הציבורית החשובה. יש ללמוד מכך מסר חשוב על היחס שבין עשייה ציבורית ללימוד תורה. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו כתובות קה: - שוחד הרבנים כיצד בוחנים רב - האם על פי ידיעותיו בתורה, או על פי הפופולריות שלו בציבור? האם רב צריך לנסות לרצות את בני קהילתו? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו גיטין נה. - על ענווה וחורבן ירושלים מדוע הגמרא מאשימה את קמצא בחורבן ירושלים, והלא אין לו שום קשר לסיפורו העגום של בר-קמצא שהביא לחורבן? מה יכולים אנו ללמוד מכך שסיפורי החורבן מובאים בגמרא דווקא במסכת גיטין? מדוע מאשים רבי יוחנן את ר' זכריה בן אבקולס בחורבן? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו יבמות סב: - כלל ופרט בספירת העומר כיצד אירע שדווקא תלמידיו של ר' עקיבא, שהדגיש את המצווה `ואהבת לרעך כמוך`, לא נהגו כבוד זה בזה? ה'שם משמואל' מסביר שאותם תלמידים ראו את עצמם כגוף אחד גדול, וממילא לא ראו צורך לנהוג כבוד בחבריהם. דווקא בספירת העומר, יש להפנים את היחס הראוי שבין הפרטים לבין הכלל. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו יבמות סג. - האם מותר לשנות למען השלום? הגמרא מספרת שרב אסר על בנו לשנות מפני השלום, למרות שבאופן עקרוני הדבר מותר. מתי מותר ומתי אסור לשקר מפני שלום בית? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ב`ק צז: - זיקנה ובחרות המטבע של אברהם ושרה מסמל את השילוב האופייני להם בין ההתלהבות לבין החכמה. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ב`מ מב. - אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין השיעור מסביר את האימרה `אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין` כענין מיסטי, כדי שניתן יהיה להתפלל ללא שיהיה צורך בנס גלוי או כי ברכה אמיתית מצויה בעולם הרוחני, שאינו יכול להימדד באופן כמותי. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ב`מ נט. - חכמה מול נבואה כיצד יכלו חכמים, בסוגיית `תנורו של עכנאי`, להתעלם מבת הקול שהכריעה הלכה במפורש כדעת ר' אליעזר? מדוע הפסיקה ההלכתית מבוססת רק על דברי החכמים, שהם בשר ודם, ולא על גילויי דעת אלוקיים? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ב`מ נט: - חרם על תלמיד חכם! מי צדק בסיפור נידויו של ר' אליעזר ע`י רבן גמליאל? האם ר' אליעזר, שהקב`ה הכריע כמוהו וביקש לטרוף את ספינתו של רבן גמליאל, או שמא רבן גמליאל - שהרי הוא ניצל בסופו של דבר? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ב`ב ס: - לפרוש או לבנות עם חורבן הבית השני, היו כאלו שרצו לפרוש מכל הנאות החיים, והיו שביקשו אף שלא להקים משפחה לאחר החורבן. משמעות ההכרעה שהכריעו גדולי ישראל של אותה תקופה היא שדווקא בשעה שאסון מתרחש על האדם, עליו להתגבר עליו במעשים מלאי חיים. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ב`ב קעה: - הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות במה התייחדו דיני הממונות משאר דיני התורה? ה`תפארת ישראל` הצביע על שני מאפיינים ייחודיים של דיני הנזיקין: יש בהם מקום נרחב לסברא האנושית, ואין בהם 'חומרא' ו'קולא'. ייתכן שיש מקום להרחיב מאפיינים אלו גם לשאר תחומי ההלכה. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו סנהדרין לז: - איסורי התורה ושושנים הגמרא משווה את איסורי התורה לגדר של שושנים, המונעת מן האדם להיכנע ליצרו הרע. מה פשר דימוי זה? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ערכין טז: - ערכה של ענווה שלא לשמה הגמרא מעמתת בין תוכחה לשמה לבין ענווה שלא לשמה. נראה, שהמדרש רומז לכך שישנן מצוות שאין לרדוף אחריהן, שכן להיטות מוגזמת לקיימן מעידה על מניעים לא-טובים. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו שבת לא. - הלל שמאי והנכרי (ב) עיון באגדה

עמודים