ד"ת קצרים: עיון באורח חיים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני עשרה בטבת שחל להיות בערב שבת הגמרא חוקרת מה דינו של אדם שנדר תענית יחיד בערב שבת: האם עליו להשלים את התענית, למרות שסוף התענית יוצא בשבת, או שמא עליו להפסיק את צומו לפני כניסת השבת. מעניין, שהגמרא אינה מעלה שאלה דומה על תענית עשרה בטבת שחלה בערב שבת: האם יש לצום עד השקיעה או עד צאת הכוכבים? ה`אור שמח` הסביר כי לעשרה בטבת מעמד ייחודי: אפילו אם הוא היה חל בשבת עצמה - הוא לא היה נדחה! עיון באורח-חיים
הרב שמואל שמעוני יסוד חיוב התפילות הגמרא בברכות מביאה מחלוקת, האם תפילות כנגד תמידים תקנום או אבות תקנום. בהמשך, הגמרא דנה במחלוקת נוספת - האם תפילת ערבית היא רשות או חובה. מה פשר המחלוקות האלו? האם יש קשר ביניהi? עיון באורח-חיים
הרב שמואל שמעוני הישיבה בסוכה בלילה הראשון וכל שבעה מדוע מברכים על הישיבה בסוכה בכל שבעת ימי חג הסוכות, אך אין מברכים על אכילת מצה בכל שבעת ימי חג הפסח? בעל המאור, שעורר שאלה זו, הציע שמצוַת הישיבה בסוכה היא חובה, ולא רק מצווה, כיוון שאי אפשר להתחמק ממנה. תשובה אחרת מסיטה את מוקד מצוַת הסוכה מהישיבה הטכנית בסוכה אל החובה להפוך את הסוכה לבית. לאור הסבר זה, ניתן גם להבין מדוע הכלל `תשבו כעין תדורו` אינו חל על האכילה בסוכה בלילה הראשון. עיון באורח-חיים
הרב שמואל שמעוני איסורי תשעה באב איסורים שונים נוהגים בתשעה באב. מהם איסורים הנובעים מפן האבל שבו (איסור שאילת שלום), מהם הנובעים מצד התענית שבו (איסור אכילה ושתייה), ומהם השייכים לשני הפנים, כדוגמת איסור הרחיצה. כך ניתן להסביר חילוקי דינים הקיימים בין איסור הרחיצה בתשעה באב לבין איסור הרחיצה ביום הכיפורים. עיון באורח-חיים

עמודים