ד"ת קצרים: עיון ביורה דעה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי שבועות ונדרים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי איסורי תורה - איסורי גברא או חפצא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מקצת היום ככולו בנידה ובזבה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי שבעה נקיים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי תרתי דסתרי בהלכות כתמים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי איסור נידה וטומאת נידה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי יסודם של איסורי האכילה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי שבח עצים בפת עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי זה וזה גורם עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי אבלות עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי אנינות ואבלות עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מים לשניים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מעיין ומקווה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חציצה בטבילה עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ביטול ברוב מהו היחס בין דין קבוע לדין ביטול ברוב? מי גובר על מי במצב בו יש התנגשות בין שני העקרונות ההלכתיים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי תערובת מין במינו שיטת ר' יהודה היא שביטול ברוב הוא רק בתערובת של שני מינים, רך מין במינו לא בטל ברוב. למה לחלק בין המקרים? ניתן להסביר לאור ההסברים השונים לדין ביטול ברוב: לשיטת הר"ן ניתן להסביר שרק בשני מינים שונים יש עימות המאפשר את דין ביטול ברוב. להבנה השניה ר' יהודה סובר שתערבות של שני מינים זהים לא מאפשרת להכריע בין שני המרכיבים, ולכן אין ביטול ברוב. עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי טעם כעיקר טעם כעיקר - היינו, שתערובת שניתן לחוש בה את טעמו של האיסור, אסורה באכילה כמו האיסור עצמו. שתי הבנות אפשריות לדין זה: האם הכוונה היא שטעם נחשב ממש כעיקר האיסור, וכאילו יש כאן איסור בעין, או שמא הכוונה היא שמבחינה הלכתית, טעם אסור כשם שעיקר אסור, אף שאין שום דמיון ביניהם. בהמשך השיער מובאות נפקא מינות לשאלה זו. עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי אופי דין 'טעם כעיקר' כמה צריכים לאכול כמתערובת איסור והיתר כדי להתחייב מלקות? נחלקו ראשונים בשאלה, ונראה שמחלוקתם היא ביסוד דין טעם כעיקר. האם האיסור שומר על זהותו ולא מתבטל בתערובת, אך גם לא משפיע על ההיתר? או האם האיסור מגדיר את התערובת כולה כחתיכה דאיסורא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי נותן טעם לפגם מהו המקור לדין של "נותן טעם לפגם"? כיצד ניתן להתיר את התערובת על סמך פסוק הנוגע לדבר שאינו ראוי למאכל אדם כלל? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי נותן טעם לפגם בבשר בחלב ובכלאי הכרם לפי מה שעולה מן הרמב`ם, יש שלושה דינים התלויים זה בזה: `אכילה שלא כדרך ההנאה הרגילה`, `מאכלים שאינם ראויים לאכילה` ו`נותן טעם לפגם`. האחרונים התקשו בתלות המשולשת אותה קבע הרמב`ם. כיצד מסבירים האחרונים את העובדה שגם בכלאי הכרם ובשר בחלב קיים הדין של נותן טעם לפגם, על אף שמדעת הרמב`ם נראה שלא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי כזית בכדי אכילת פרס בגמרא בעבודה זרה יוצא ש`כזית בכדי אכילת פרס` הוא דין בשיעור האיסור בתערובת. בדר`כ דן זה מוסבר כזמן האכילה המחייב. כיצד זה מתיישב? מה מחדש הרמב`ם בדין של `כזית בכדי אכילת פרס`? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי נ"ט בר נ"ט על מה מבוסס הדין של "נ"ט בר נ"ט"? האם ניתן להקל גם ב"נ"ט בר נ"ט דאיסורא", כגון לאכול דגים שבושלו בסיר שבישלו בו חזיר ? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ביטול בשישים מנין נלמד הדין של `ביטול בשישים`? האם הלימוד של הגמרא הוא אסמכתא בעלמא, או שמא יש כאן דין עצמאי של בטל בשישים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ביטול איסורי דרבנן לכתחילה האם מותר לבטל איסורי דרבנן לכתחילה? מהי הסתירה בשו`ע מהלכות תערובות להלכות חנוכה, וכיצד היא מיושבת באחרונים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חתיכה נעשית נבלה עיון ביורה-דעה

עמודים